Prop. 1 S Tillegg nr. 2 (2015–2016)

For budsjettåret 2016 Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering)

Til innholdsfortegnelse

4 Kostnadsøkninger på vegprosjekter

E18 Riksgrensen – Ørje

Prosjektet er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016), side 105.

Strekningen bygges som tofelts veg med midtrekkeverk, og det har vært lagt opp til forbikjøringsfelt med lengde 6,4 km i Marker kommune. Departementet er kommet til at det også bør bygges forbikjøringsfelt opp stigningen i retning tollstasjonen ved Riksgrensen. Et forbikjøringsfelt på denne strekningen, med høy tungtrafikkandel, vil bedre trafikkavviklingen, ikke minst vinterstid.

Kostnadene for forbikjøringsfelt er foreløpig anslått til 25 mill. kr. Prognose for sluttkostnad for prosjektet blir etter dette 867 mill. 2016-kr. Kostnadsrammen for prosjektet økes til 884 mill. 2016-kr, jf. forslag til romertallsvedtak.

Rv 4 Lunner grense – Jaren

Prosjektet rv 4 Lunner grense – Jaren er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016), side 118. Samferdselsdepartementet legger til grunn en endret kostnadsramme på 2 710 mill. 2015-kr for dette prosjektet. Omregnet til 2016-prisnivå blir endret kostnadsramme 2 783 mill. kr, jf. forslag til romertallsvedtak.

Til dokumentets forside