Prop. 1 S Tillegg nr. 2 (2015–2016)

For budsjettåret 2016 Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering)

Til innholdsfortegnelse

5 Reform av jernbanesektoren

Ved behandlingen av Meld. St. 27 (2014–2015) På rett spor. Reform av jernbanesektoren og Innst. 386 S (2014–2015) sluttet Stortinget seg til forslag om ny organisering av jernbanesektoren og om innføring av konkurranse om persontransport med jernbane. Ny organisering innebærer blant annet at NSB videreføres som et rent transportselskap og at NSBs datterselskap Mantena som utfører togvedlikehold etableres som et selvstendig selskap eid av Samferdselsdepartementet. Mesteparten av dagens jernbaneverk blir organisert som et statsforetak som også får ansvaret for eiendommene i sektoren. Koordinerende og styrende funksjoner for sektoren legges til et eget jernbanedirektorat underlagt Samferdselsdepartementet.

Departementet vil i det videre arbeidet med reformen også vurdere nærmere den organisatoriske plasseringen av eierskapet til togmateriell og tilhørende tjenester, samt fremtidig løsning for salg og billettering. Andre modeller enn de som antydes i Meld. St. 27 (2014–2015) kan være aktuelle, jf. bl.a. komitéflertallets merknad i Innst. 386 S (2014–2015), side 13.

Departementet arbeider for å gjennomføre reformen raskt, samtidig som prosessen tilpasses behovet for dialog med de ansatte, hensynet til sikkerhet og beredskap og grundige forberedelser for overgang til nye organisasjonsstrukturer. Både de ansattes organisasjoner og andre aktører vil bli informert og involvert på egnet måte i den videre prosess.

Det tas sikte på at både et jernbanedirektorat og et eget infrastrukturforetak (SF) er i operativ drift fra 1. januar 2017. Infrastrukturforetaket vil få ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen og vil blant annet bestå av den delen av dagens jernbaneverk som ikke blir jernbanedirektorat. Foretaket skal ha en tydelig rolle som leverandør av fungerende infrastruktur og vil få et helhetlig ansvar for at denne er sikker og tilgjengelig for trafikk.

Departementet er i gang med det forberedende arbeidet med ny organisering av sektoren med mer detaljert avklaring av oppgaver, blant annet mellom jernbanedirektoratet og infrastrukturforetaket, finansiering, insentivstruktur og styring av foretaket, behov for endringer i lovverket og andre forhold.

For at foretaket skal være fullt ut operativt 1. januar 2017, vil departementet opprette et interimsforetak med styrende organer tidlig i 2016 med oppgave å forberede operativ drift. Det foreslås å bevilge 100 000 kroner i egenkapital til interimforetaket på nytt kap. 1356 Infrastrukturforetak jernbane, post 96 Aksjekapital.

Det vil påløpe driftsutgifter i interimforetaket, blant annet i forbindelse med avklaring av organisering, ansettelse av direktør og ledelse, etablering av pensjonsordning for ansatte som ikke har SPK-pensjon i dag, etablering av styringssystemer (ikke minst for sikkerhet og beredskap), etablering av forsikringsordninger og arbeid knyttet til fastsettelse av åpningsbalanse. Det er vanskelig nå å anslå hvor stort behovet vil være. For å dekke disse utgiftene foreslås det at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å utgiftsføre utgifter på nytt kapittel 1356 Infrastrukturforetak for jernbane, post 70 Tilskudd til drift, mot tilsvarende innsparing på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold, jf. forslag til romertallsvedtak.

Tilsvarende vil departementet sørge for at det settes i gang et forberedende arbeid for at jernbanedirektoratet kan fungere operativt fra 1. januar 2017. Det foreslås å etablere en interimsorganisasjon for jernbanedirektoratet og at driftsutgifter til denne organisasjonen utgiftsføres på et nytt kapittel 1352 Jernbanedirektoratet, post 01 Driftsutgifter. Utgiftene vil være knyttet til ytterligere konkretisering av grensesnitt, styringsmekanismer og organisering i sektoren, avklaring av direktoratets egen organisering mv. Behovet for midler er vanskelig å anslå. Det foreslås derfor at Samferdselsdepartementet også får fullmakt til å utgiftsføre utgifter på kapittel 1352 Jernbanedirektoratet, post 01 Driftsutgifter, mot tilsvarende innsparing på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold, jf. forslag til romertallsvedtak.

Fullmaktene vil gjelde nødvendige utgifter til forberedende arbeid for å sikre at direktoratet og foretaket kan fungere operativt. Det forutsettes at omdisponeringen ikke skal få konsekvenser for arbeidet med sikkerhet, drift og vedlikehold i Jernbaneverket.

Det vil i 2016 også gjøres forberedelser for å etablere togvedlikeholdsselskapet som et direkte eid selskap, uavhengig av NSB AS, og forberede overføring av persontogmateriell fra NSB AS til ny eier.

Departementet vil på egnet måte komme tilbake om nødvendige lovendringer m.m. knyttet til reformen våren 2016. Videre vil departementet på egnet måte komme tilbake til Stortinget med nærmere beskrivelse blant annet av mål og sektorpolitiske oppgaver for infrastrukturforetaket i forbindelse med overføring av infrastruktur, eiendom og andre verdier til det nye infrastrukturforetaket i løpet av 2016.

Til dokumentets forside