Prop. 1 S Tillegg nr. 2 (2015–2016)

For budsjettåret 2016 Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering)

Til innholdsfortegnelse

6 Saldering

Kap. 5999 Statslånemidler

Post 90 Lån

Bevilgningen knyttet til statslånemidler er en saldering av statsbudsjettets inntekter og utgifter inkludert lånetransaksjoner. Bevilgningen motsvarer dermed statsbudsjettets brutto finansieringsbehov. Innskuddet av egenkapital i infrastrukturforetak jernbane som foreslås i denne proposisjonen innebærer en tilsvarende økning i statens brutto finansieringsbehov. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 5999, post 90 med 100 000 kroner sammenlignet med forslaget i Gul bok 2016.

Til dokumentets forside