Prop. 1 S Tillegg nr. 2 (2015–2016)

For budsjettåret 2016 Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering)

I

I statsbudsjettet for 2016 blir det bevilget under følgende kapitler:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1321

Utbyggingsselskap for veg:

70

Tilskudd utbyggingsselskap for veg, mot tidligere foreslått 1 000 000 000, bevilges med

675 000 000

(NY)

71

Netto utgifter – overføring av eiendeler og forpliktelser fra Statens vegvesen

25 000 000

(NY)

75

Tilskudd til egenkapital

600 000 000

80

Driftskreditt, mot tidligere foreslått kr 300 000 000, bevilges med

0

1356

Infrastrukturforetak jernbane

(NY)

96

Aksjekapital

100 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5999

Statslånemidler:

90

Lån, mot tidligere foreslått kr 54 287 568 000

54 287 668 000

II

Fullmakt til å aktivere tilskudd til egenkapital til utbyggingsselskapet for veg i statens kapitalregnskap

Stortinget samtykker i at tilskudd til egenkapital til utbyggingsselskapet for veg aktiveres i statens kapitalregnskap.

III

Fastsettelse av endelig balanse

Stortinget samtykker i at Kongen i statsråd får fullmakt til å fastsette endelig fordeling av bevilgningene til egenkapital og overføring av eiendeler og forpliktelser fra Statens vegvesen vedrørende oppkapitalisert balanse for Nye Veier AS, jf. kap. 1321, postene 71 og 75. Den endelige fordelingen fastsettes på grunnlag av oppdatert og bekreftet beregning av pensjonsforpliktelse og verdivurdering av eventuelle eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overdras til selskapet.

IV

Forslag til romertallsvedtak XII under Samferdselsdepartementet i Prop. 1 S (2015–2016), tas ut.

V

Takster og rabatter for bompengeprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet kan endre takster og rabatter i bompengeprosjekter som er behandlet i Stortinget. Endringen skal være i samsvar med prinsippene for rentekompensasjonsordningen, samt nye retningslinjer for takst og rabatt som fastlegges gjennom behandlingen av denne proposisjonen.

VI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan:

Gjennomføre disse tidligere godkjente investeringsprosjektene

Innenfor en endret kostnadsramme på

E18 Riksgrensen – Ørje

884 mill. kroner

Rv 4 Lunner grense – Jaren og Lygna sør

2 783 mill. kroner

Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

VII

Regnskapsføring av utgifter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i statsregnskapet for 2016 kan utgiftsføre uten bevilgning:

  1. driftsutgifter for et jernbanedirektorat under kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 01 Driftsutgifter og

  2. tilskudd til driftsutgifter i interimsfasen for infrastrukturforetak på jernbane under kap. 1356 Infrastrukturforetak jernbane, post 70 Tilskudd til drift,

mot tilsvarende innsparing av bevilgningen i statsbudsjettet for 2016 under kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold.

Til dokumentets forside