Prop. 101 S (2017–2018)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klima-kvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker

Til innholdsfortegnelse

1 Decision of the EEA Joint Committee No […] of […] amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement

THE EEA JOINT COMMITTEE,

Having regard to the Agreement on the European Economic Area (“the EEA Agreement“), and in particular Article 98 thereof,

Whereas:

 • (1) Commission Regulation (EU) No 1031/2010 of 12 November 2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community1 was incorporated into the EEA Agreement by Decision No 152/2012 of 26 July 20122.

 • (2) Twenty-five Member States (hereafter, the ‘participating Member States’) and the European Commission, on behalf of the European Union, have entered into the Joint Procurement Agreement to Procure Common Auction Platforms3, and all Member States (hereafter, the ‘Member States’) and the European Commission, on behalf of the European Union, have entered into the Joint Procurement Agreement to Procure an Auction Monitor4 (hereafter ‘the joint procurement agreements’).

 • (3) Article 104a(2) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/20025 provides for the possibility for the European Union to conduct joint procurement procedures with the European Free Trade Association (EFTA) States or Union candidate countries if this possibility has been specifically provided for in a bilateral or multilateral treaty.

 • (4) To this regard, EFTA States have decided to conduct a joint procurement, together with the Commission and the participating Member State for appointing one or more auction platform(s) provided for in Article 26(1) of the Commission Regulation (EU) No 1031/2010 of 12 November 2010, and with the Commission and the Member States for appointing an auction monitor provided for in Article 24 of the said Regulation, following a joint procurement procedure in the meaning of Article 104(1) of the Regulation (EU, Euratom) No 966/2012.

 • (5) Commission Regulation (EU) 2017/1902 of 18 October 2017 amending Commission Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council and to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom6 is to be incorporated into the EEA Agreement.

 • (6) Annex XX to the EEA Agreement should therefore be amended accordingly.

 • (7) Participation of the EFTA States in the joint procurements shall be underpinned by them becoming parties to the joint procurement agreements. In line with the terms of the joint procurement agreements that allow for the possibility for the EFTA States to join the joint action, the Commission is authorised to sign on behalf of each Member State an agreement with the EFTA States whereby the EFTA States join the joint procurement agreements,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Annex XX to the EEA Agreement shall be amended as follows:

 • 1. The following indent is added in point 21ala (Commission Regulation (EU) No 1031/2010):

  • ‘– 32017 R 1902: Commission Regulation (EU) No 2017/1902 of 18 October 2017 (OJ L 269, 19.10.2017, p. 13).’

 • 2. The adaptations in point 21ala (Commission Regulation (EU) No 1031/2010) shall be replaced by the following:

  • ‘(a) As regards the EFTA States, the first sentence of Article 22(7) shall read as follows:

   “The EFTA States shall notify the identity of the auctioneer(s) and its (their) contact details to the EFTA Surveillance Authority, which will forward the information to the Commission.”;

  • (b) The following sentences shall be added in Article 24(2):

   “Subject to the conclusion by the EFTA States and by the Commission on its own account and on behalf of the Member States of an agreement whereby the EFTA States join the Join Procurement Agreement to Procure an Auction Monitor, the EFTA States shall participate in the joint action pursuant to this Article.”;

  • (c) The following sentence shall be added in Article 26(1):

   “Subject to the conclusion by the EFTA States and by the Commission on its own account and on behalf of the participating Member States of an agreement whereby the EFTA States join the Joint Procurement Agreement to Procure Common Auction Platforms, the EFTA States shall participate in the joint action pursuant to this Article.”;

  • (d) Articles 30 to 32 shall not apply to the EFTA States.

  • (e) The following subparagraph shall be added in Article 52(3):

   “The share of the costs of the auction monitor relating to the auction platform appointed pursuant to Article 26(2) shall be distributed between the Member States participating in the joint action and the EFTA States in accordance with their shares of the total volume of allowances auctioned on the auction platform concerned.”

Article 2

The text of Commission Regulation (EU) No 2017/1902 in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic.

Article 3

This Decision shall enter into force on […], provided that all the notifications under Article 103(1) of the EEA Agreement have been made7.

Article 4

This Decision shall be published in the EEA Section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels,

For the EEA Joint Committee

The President

The Secretaries to the EEA Joint Committee

EØS-komiteens beslutning nr. […] av […] om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet8 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 20129.

 • 2) 25 medlemsstater (heretter kalt «deltakende medlemsstater») og Europakommisjonen, på vegne av Den europeiske union, har inngått en avtale om felles tildeling av kontrakter for utpeking av felles auksjonsplattformer10, og alle medlemsstatene (heretter kalt «medlemsstatene») og Europakommisjonen, på vegne av Den europeiske union, har inngått en avtale om felles tildeling av kontrakter for utpeking av en auksjonsovervåker11 (heretter kalt «avtaler om felles tildeling av kontrakter»).

 • 3) Artikkel 104a nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25 oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/200212 gjør det mulig for Den europeiske union å gjennomføre felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter sammen med EFTA-statene eller EUs kandidatstater dersom denne muligheten er uttrykkelig fastsatt i en bilateral eller multilateral avtale.

 • 4) I den forbindelse har EFTA-statene vedtatt å gjennomføre felles tildeling av kontrakter sammen med Kommisjonen og de deltakende medlemsstater for utpeking av en eller flere auksjonsplattformer fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 artikkel 26 nr. 1, og sammen med Kommisjonen og medlemsstatene for utpeking av en auksjonsovervåker som fastsatt i artikkel 24 i nevnte forordning, etter en felles framgangsmåte for tildeling av kontrakter i betydning av forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 artikkel 104 nr. 1.

 • 5) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18. oktober 2017 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse auksjonering av utslippskvoter med europaparlamentets- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 om auksjonsplattform for Storbritannia13 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 6) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres.

 • 7) EFTA-statenes deltakelse i felles tildeling av kontrakter skal underbygges av at de blir part i avtalene om felles tildeling av kontrakter. I tråd med vilkårene i avtalene om felles tildeling av kontrakter, som åpner for muligheten for at EFTA-statene kan delta i felles handlinger, har Kommisjonen, på vegne av hver medlemsstat, myndighet til å signere en avtale med EFTA-statene som sørger for at EFTA-statene deltar i avtalene om felles tildeling av kontrakter.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer:

 • 1. I 21a1a (kommisjonsforordning (EU) No 1031/2010) skal nytt strekpunkt lyde:

  • 32017 R 1902: Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1902 av 18. oktober 2017 (EUT L 269, av 19.10.2017, s. 13).

 • 2. I 21a1a (kommisjonsforordning (EU) Nr. 1031/2010) skal tilpasningen lyde:

  • a) Med hensyn til EFTA-statene skal artikkel 22 nr. 7 første punktum lyde:

   «EFTA-statene skal underrette EFTAs overvåkingsorgan om auksjonariusens identitet og vedkommendes kontaktopplysninger, og Overvåkingsorganet skal videresende disse til Kommisjonen.»,

  • b) I artikkel 24 nr. 2 skal nytt punktum lyde:

   «Forutsatt at det er inngått en avtale mellom EFTA-statene og Kommisjonen på egne vegne og på vegne av medlemsstatene der EFTA-statene deltar i avtalen om felles tildeling av kontrakter for utpeking av en auksjonsovervåker, skal EFTA-statene delta i den felles handlingen i henhold til denne artikkel.»,

  • c) I artikkel 26 nr. 1 skal nytt punktum lyde:

   «Forutsatt at det er inngått en avtale mellom EFTA-statene og Kommisjonen på egne vegne og på vegne av de deltakende medlemsstater der EFTA-statene deltar i avtalen om felles tildeling av kontrakter for utpeking av felles auksjonsplattformer, skal EFTA-statene delta i den felles handlingen i henhold til denne artikkel.»,

  • d) Artikkel 30–32 får ikke anvendelse for EFTA-statene.

  • e) I artikkel 52 nr. 3 tilføyes følgende ledd:

   «Den andelen av kostnadene for auksjonsovervåkeren som er knyttet til en auksjonsplattform som er utpekt i samsvar med artikkel 26 nr. 2, skal fordeles på medlemsstatene som deltar i den felles handlingen og EFTA-statene, i samsvar med deres andel av den samlede mengden kvoter som auksjoneres bort på den aktuelle auksjonsplattformen.»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 2017/1902 på norsk og islandsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt14.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel,

For EØS-komiteen

[signatur]

Formann

Fotnoter

1.

OJ L 302, 18.11.2010, p. 1.

2.

OJ L 309, 8.11.2012, p. 38.

3.

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_cap_en.pdf

4.

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_am_en.pdf

5.

OJ L 298, 26.10.2012, p. 1.

6.

OJ L 269, 19.10.2017, p. 13.

7.

[No constitutional requirements indicated.] [Constitutional requirements indicated.]

8.

EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1.

9.

EUT L 309 av 8.11.2012, s. 38.

10.

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_cap_en.pdf

11.

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_am_en.pdf

12.

EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1.

13.

EUT L 269 av 19.10.2017, s. 13

14.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]

Til dokumentets forside