Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 101 S (2017–2018)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klima-kvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker

Til innholdsfortegnelse

7 Forholdet til Grunnloven

EØS-komitébeslutningen om nye tilpasninger til auksjonsforordningen og tilknytningsavtalene vil innebære at Kommisjonen vil opptre på Norges vegne som part i kontrakten med plattformen ved eventuelle tvister med kontraktsmotpart om overholdelse av kontrakt og erstatningsansvar i den forbindelse, eller eventuelle erstatningssøksmål som måtte oppstå utenfor kontrakt med andre enn avtalepartene. Norge vil påta seg et solidarisk erstatningsansvar dersom Kommisjonen skulle bli idømt erstatningsansvar og årsaken til dette ikke kan føres tilbake til noen av de andre partene i avtalen. Eventuelle tvister mellom Norge og øvrige avtaleparter som ikke lar seg løse på annen måte, vil bli avgjort av EU-domstolen. Tvister for EU-domstolen og erstatningsansvar kan ikke utelukkes helt, men risikoen vurderes som begrenset.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet (Lovavdelingen) har vurdert avtalen om felles innkjøp av auksjonstjenester i forhold til Grunnloven og viser til at Kommisjonen gis myndighet til å opptre på vegne av den norske staten innen rammene av innkjøpsavtalen, og at EU-domstolen på nærmere vilkår gis myndighet til å løse tvister der den norske staten er part. Lovavdelingen vurderer at dette ikke innebærer overføring av myndighet til å treffe vedtak med direkte virkning overfor private. Det vises i første rekke til at praksis bygger på en nokså vid adgang til å overføre myndighet til å binde den norske staten folkerettslig uten at dette reiser spørsmål om bruk av Grunnloven § 115 eller § 121. Lovavdelingen konkluderte 20. april 2016 (saksnummer 16/2013) med at tilknytning til avtalen om felles innkjøp av auksjonstjenester kan skje med Stortingets samtykke etter Grunnloven § 26 annet ledd. Ettersom avtalen om felles innkjøp av auksjonsovervåker har tilsvarende innhold anses denne vurderingen dekkende også når det gjelder tilknytning til denne avtalen.

Ingen av de to tilknytningsavtalene nødvendiggjør overføring av myndighet til EU til å treffe vedtak med direkte virkning overfor private.

Til dokumentets forside