Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 101 S (2017–2018)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klima-kvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker

Til innholdsfortegnelse

6 Konstitusjonelle forhold

Deltakelse i EØS-komitébeslutningen samt inngåelse av de to tilknytningsavtalene antas å være en sak av særlig stor viktighet. Stortinget må derfor gi sitt samtykke til deltakelse i EØS-komitébeslutningen og inngåelse av avtalene i henhold til Grunnloven § 26 annet ledd.

For å hindre at Norge forsinker ikrafttredelse av beslutningen og avtalene, og for å gjøre det mulig for EFTA-statene formelt å delta i ordningen så raskt som mulig, fremmes forslag om at Stortinget gir sitt samtykke før EØS-komiteen treffer sin beslutning og før avtalene er undertegnet. Det vil dermed ikke være nødvendig for Norge å ta forbehold om konstitusjonelle prosedyrer ved beslutning i EØS-komiteen eller ved undertegning av avtalene.

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i utkastet til EØS-komitébeslutning eller utkastene til avtaler. Dersom den endelige beslutningen ikke i alt vesentlig er i samsvar med utkastet som er lagt ved denne proposisjonen, vil saken bli lagt frem for Stortinget på nytt. Det samme gjelder hvis avtaletekstene skulle bli endret.

Til dokumentets forside