Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 101 S (2017–2018)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klima-kvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er i utgangspunktet ingen ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for Norge ved ny tilpasning til auksjonsforordningen eller ved tilknytning til de felles innkjøpsavtalene. Deltakelse i organene under de felles innkjøpsavtalene kan skje innenfor eksisterende budsjettrammer. Det er vanskelig å anslå størrelse på et eventuelt erstatningsansvar, men risikoen vurderes som liten.

Forsinkelsene med å komme i gang med auksjonering av klimakvoter betyr at det for perioden 2013–2018 har akkumulert seg totalt 41 millioner kvoter. Kvoteprisen har steget vesentlig det siste året, og basert på dagens kvotepris i markedet er verdien av usolgt kvotemengde anslått til om lag 6 milliarder kroner. Ytterligere 12–13 mill. kvoter er planlagt auksjonert i 2019 og 2020.

Til dokumentets forside