Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 101 S (2017–2018)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klima-kvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker

Til innholdsfortegnelse

3 Beslutningen i EØS-komiteen

Artikkel 1 fastsetter at i EØS-avtalens vedlegg XX, nr. 21ala (kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010), skal kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1902 om endring av auksjonsforordningen legges til, og auksjonsforordningens bestemmelser skal gjelde med visse tilpasninger:

 • a) Med hensyn til EFTA-statene skal artikkel 22 nr. 7 første punktum lyde:

  «EFTA-statene skal underrette EFTAs overvåkingsorgan om auksjonariusens identitet og vedkommendes kontaktopplysninger, og Overvåkingsorganet skal videresende disse til Kommisjonen.»

 • b) I artikkel 24 nr. 2 skal nytt punktum lyde:

  «Forutsatt at det er inngått en avtale mellom EFTA-statene og Kommisjonen på egne vegne og på vegne av medlemsstatene der EFTA-statene deltar i avtalen om felles tildeling av kontrakter for utpeking av en auksjonsovervåker, skal EFTA-statene delta i den felles handlingen i henhold til denne artikkel.»

 • c) I artikkel 26 nr. 1 skal nytt punktum lyde:

  «Forutsatt at det er inngått en avtale mellom EFTA-statene og Kommisjonen på egne vegne og på vegne av de deltakende medlemsstater der EFTA-statene deltar i avtalen om felles tildeling av kontrakter for utpeking av felles auksjonsplattformer, skal EFTA-statene delta i den felles handlingen i henhold til denne artikkel.»

 • d) Artikkel 30–32 får ikke anvendelse for EFTA-statene.

 • e) I artikkel 52 nr. 3 tilføyes følgende ledd:

  «Den andelen av kostnadene for auksjonsovervåkeren som er knyttet til en auksjonsplattform som er utpekt i samsvar med artikkel 26 nr. 2, skal fordeles på medlemsstatene som deltar i den felles handlingen og EFTA-statene, i samsvar med deres andel av den samlede mengden kvoter som auksjoneres bort på den aktuelle auksjonsplattformen.»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 2017/1902 på norsk og islandsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft [..], forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Til dokumentets forside