Prop. 103 L (2015–2016)

Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.)

Til innholdsfortegnelse

8 Skyss

8.1 Bakgrunn

Skyss kan i noen tilfeller være nødvendig for at barnet skal kunne benytte seg av tilbud om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. Tilbudet til de aktuelle barna vil kunne ligge langt fra hjemmet, og det kan være en særlig byrde for foreldre å frakte barnet til hjelpen eller opplæringen. Departementet foreslår derfor å videreføre retten til gratis skyss for de barna som har rett til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring.

8.2 Gjeldende rett

Retten til skyss for barn under opplæringspliktig alder følger av opplæringsloven § 7-6:

«Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 har rett til skyss når det på grunn av særlege omsyn er nødvendig for å kunne ta imot denne hjelpa. § 7-1 tredje og fjerde leddet og § 7-4 gjeld tilsvarande.»

Vilkårene for rett til skyss etter § 7-6 er at barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp, og at det foreligger særlige hensyn som nødvendiggjør skyss. Særlige hensyn vil for eksempel være tilfeller hvor foreldre har vesentlig større byrder knyttet til skyssen enn andre foreldre, jf. Ot.prp. nr. 46 (1997–98) side 177. Dette vil typisk være tilfeller hvor hjelpen gis i en annen barnehage enn den barnehagen barnet går i til vanlig. Kravet til særlige hensyn betyr at barnet vanligvis ikke vil ha rett på skyss dersom hjelpen gis i den barnehagen som foreldrene selv har valgt. Da typisk i en barnehage i barnets nærmiljø.

Barnet har ikke kun rett til skyss mellom hjemmet og for eksempel barnehagen. Barnet vil også kunne ha rett til skyss mellom barnehagen og annen virksomhet, for eksempel helsestasjon.

Retten til skyss forutsetter at skyssen er nødvendig. Det betyr at retten til skyss kun vil gjelde de dagene og den tiden barnet mottar spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. Skyssen må være organisert på en måte som gjør at barnet faktisk har mulighet til benytte seg av den spesialpedagogiske hjelpen eller tegnspråkopplæringen.

Barn som har rett til tegnspråkopplæring etter § 2-6, er ikke omtalt i § 7-6 som gir barn med rett til spesialpedagogisk hjelp rett til gratis skyss. Etter den opphevede forskrift 17.11.1989 nr. 1184 for grunnskolen § 1-1 nr. 3, hadde også barn med rett til tegnspråkopplæring rett på gratis skyss. Det følger av Ot.prp. nr. 46 (1997–98) side 86 at skyssrettighetene for barn under opplæringspliktig alder skulle videreføres uendret i den nye opplæringsloven. Det legges derfor til grunn at barn med rett til tegnspråkopplæring, beholdt sin rett til gratis skyss ved fastsettelsen av ny opplæringslov i 1998. Dette følger også av juridisk teori. Det betyr at § 7-6 også omfatter barn under opplæringspliktig alder som har rett til tegnspråkopplæring.

Opplæringsloven § 7-1 tredje og fjerde ledd og § 7-4 er gjort gjeldende for de barna som mottar skyss etter § 7-6. Det betyr blant annet at kommunen skal innlosjere barna når daglig skyss ikke er forsvarlig. Videre har kommunen etter § 7-4 ansvaret for nødvendig reisefølge. Ansvaret til kommunen følger av § 13-4 første ledd.

8.3 Forslaget i høringen

I høringsnotatet ble det foreslått at opplæringslovens bestemmelser om skyss, reisefølge, tilsyn og innlosjering ble overført til barnehageloven.

8.4 Høringsinstansenes syn

Det er få høringsinstanser som har uttalt seg om retten til skyss. Av de som har uttalt seg, støtter tilnærmet alle at retten overføres til barnehageloven.

Asker kommune oppgir at retten til skyss praktiseres ulikt i kommunene. De uttaler blant annet:

«Om retten til skyss er knyttet opp mot dag/tid det ytes spesialpedagogisk hjelp, til hvorvidt man må ha plass i barnehage/spesialavdeling utenfor eget nærmiljø eller andre kriterier og omfang, bør presiseres nærmere i merknader til bestemmelsen.»

Sørum kommune og Aurskog-Høland kommune ønsker også en presisering av hvem som har rett til skyss og innholdet i vilkåret om særlige hensyn.

Voss kommune ønsker en presisering og mener samtidig at det bør vurderes å fjerne retten til gratis skyss. De uttaler blant annet:

«I høyringa er det føreslått ei vidareføring av dagens ordning med rett til gratis skyss når det av særlege grunnar er nødvendig for å kunne ta imot spesialpedagogisk hjelp. Vi meiner det er behov for ei presisering av kva særlege grunner og faktorar som skal utløyse skyss og at dette berre bør gjelda unntaksvis. Vi meiner også at rett på skyss bør vurderast/fjernast på lik line med rett på fritak i foreldrebetalinga. Dette fordi vi meiner at det er eit viktig prinsipp at foreldre/føresette fraktar sine barn dagleg til og frå barnehage uansett kva behov barnet har. Vi meiner dette er viktig for å kunna ha eit godt foreldresamarbeid om alle barn i barnehagen.»

8.5 Departementets vurdering

Departementet mener det er viktig å videreføre retten til gratis skyss for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. Uforholdsmessig store byrder i form av skyss bør ikke hindre at barnet kan motta nødvendig hjelp eller opplæring. Det er videre viktig at retten til skyss ikke gjelder ubetinget.

Departementet har foreslått å fjerne begrepet «særlige grunner». Departementet mener dette kan tolkes inn i kravet om at skyssen må være «nødvendig». Forslaget betyr ingen realitetsendring i vilkårene for å ha rett til skyss. Det betyr at forarbeidene til opplæringsloven § 7-7 fortsatt vil være gjeldende i tolkningen av ny §§ 19 f og 19 h i barnehageloven. Retten til skyss vil være betinget av at foreldre har vesentlig større byrder knyttet til skyssen enn andre foreldre som har barn i barnehagen. Det betyr at foreldre med barn i en barnehage i nærmiljøet, vanligvis ikke vil ha rett på gratis skyss, da disse foreldrenes skyssbyrde ikke er vesentlig større enn hva foreldre med barn i samme barnehage har.

Forslaget til ny § 19 h i høringsnotatet omfattet ikke barn med rett til tegnspråkopplæring. Det følger likevel av omtalen av gjeldende rett at også disse barna har rett til gratis skyss. Departementet har i forslaget til ny § 19 h om rett til tegnspråkopplæring presisert at også disse barna vil ha rett til skyss. Vilkårene for rett til skyss vil være like for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til tegnspråkopplæring.

Retten til innlosjering, tilsyn og nødvendig reisefølge foreslås videreført for både barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til tegnspråkopplæring.

Til forsiden