Prop. 11 L (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)

Til innholdsfortegnelse

7 Midlertidige regler i utlendingsloven kapittel 10 a

Utlendingsloven kapittel 10 a inneholder midlertidige regler om saksbehandlingen i UNE under utbruddet av covid-19. Reglene gir bl.a. hjemmel for at nemndmøter kan gjennomføres som fjernmøter. Reglene i kapittelet skal bare benyttes «i den utstrekning smittevernhensyn gjør det nødvendig og ubetenkelig». Etter lovens § 79 e oppheves kapittel 10 a 1. desember 2021.

Det fremgikk av høringsnotatet at departementet hadde vurdert, men ikke funnet det nødvendig, å foreslå forlengelse av utlendingsloven kapittel 10 a. Enkelte av høringsinstansene har kommentert dette spørsmålet, alle til støtte for departementets vurdering. Dette gjelder bl.a. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Nasjonalt senter for menneskerettigheter (NIM) og Jussbuss. Også Helsedirektoratet, som i svar på oppdrag 511 anbefalte forlengelse, mener nå at det ikke er nødvendig. Dette fremgår av direktoratets høringssvar. FHI frarådet forlengelse i sitt svar på oppdrag 511.

Departementet opprettholder sin konklusjon om at forlengelse av utlendingsloven kapittel 10 a ikke er nødvendig. Det foreslås følgelig ingen lovendringer, hvilket innebærer at kapittel 10 a oppheves 1. desember 2021.

Et annet spørsmål, som departementet vil komme tilbake til på et senere tidspunkt, er om erfaringene UNE har gjort seg med digitale møter tilsier at det av andre hensyn enn smittevern bør åpnes for videre bruk av slik teknologi.