Prop. 123 S (2015–2016)

Kommuneproposisjonen 2017

Til innholdsfortegnelse

2 Korrigerte inntekter i kommuner og fylkeskommuner 2015

2.1 Frie inntekter

I dette vedlegget presenteres kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2015, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes her rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue fra personer samt naturressursskatt. Det vises også tall for frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter. Korrigerte frie inntekter i 2015 for kommunene er gruppert etter landsdel (tabell 2.1), etter fylke (tabell 2.2) og etter innbyggertall (tabell 2.3). Tabell 2.4 inneholder tall for korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene, mens tabell 2.5 viser tall for den enkelte kommune.

2.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for og hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse tjenestene.

Når man skal sammenligne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov. En ser dermed på utgifts- og inntektssiden samlet. I tabellene som blir presentert i dette vedlegget er nivået på de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

Utgiftsutjevningen i inntektssystemet korrigerer i prinsippet for de kostnadsforskjellene kommunene ikke selv kan påvirke med hensyn til å tilby et likeverdig tjenestetilbud. Det er elementer i inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren som fører til ulikt inntektsnivå mellom kommuner også etter utgiftsutjevningen. Regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet og skjønnstilskuddet er ulikt fordelt mellom kommunene, og fører til forskjeller i inntektsnivå. Samtidig kommer en betydelig andel av kommunesektorens inntekter gjennom skatteinntekter, og forskjeller i skattenivå utjevnes kun delvis i inntektssystemet.

I beregningen tas det utgangspunkt i summen av rammetilskudd og skatteinntekter, som sammen utgjør de frie inntektene. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet, blir korrigert ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Frie inntekter for 2015 er korrigert med kostnadsnøkkelen for 2015. Driftsutgifter til barnehage, skole, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og variasjonen i kostnadene til drift av disse tilbudene korrigeres. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen.

Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov – som er lite kostnadskrevende å drifte – vil få justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov – som er kostnadskrevende å drifte – vil få justert ned sine inntekter.

Det er viktig å huske på at det er visse begrensninger knyttet til å bruke utgiftskorrigerte frie inntekter når man sammenligner inntektsnivået mellom kommuner. Viktige inntektskomponenter som øremerkede tilskudd og gebyrer er ikke med i beregningene. Det er heller ikke tatt hensyn til at noen kommuner har fordeler ved ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

For å få et mål på de korrigerte frie inntektene som er mest mulig sammenliknbart over tid, er skjønnstilskudd til å dekke utgifter som følge av naturskader og andre engangstilskudd holdt utenom beregningen. For den enkelte kommune eller fylkeskommune kan inntektene variere mye fra det ene året til det andre.

I beregningen av kommunenes utgiftsbehov for 2015 er det brukt innbyggertall per 1. juli 2014, siden det ble benyttet tilsvarende innbyggertall ved beregningen av utgiftsbehovet og fordelingen av rammetilskudd i 2015. Når vi beregner korrigerte frie inntekter per innbygger for 2015, er det brukt innbyggertall per 1. januar 2015. I 2015 utgjorde de frie inntektene om lag tre firedeler av samlede inntekter i kommunesektoren. Tallene for eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og hjemfallsinntekter er fra 2014.

2.3 Variasjon i korrigerte frie inntekter for kommunene

For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter, er kommunenes korrigerte frie inntekter beregnet med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan velge å innføre i sin kommune. I 2014 hadde 343 kommuner inntekter i form av eiendomsskatt.

I tabell 2.1 vises de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet gruppert etter landsdel. Tabellen viser at det i 2015 var kommunene i Nord-Norge og Oslo kommune som hadde høyest nivå på de korrigerte frie inntektene når man regner uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter. Når man regner med eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter, hadde kommunene i Nord-Norge, Oslo og på Vestlandet høyest nivå. Innad i den enkelte landsdel kan det være store variasjoner mellom kommunene.

Tabell 2.1 Frie inntekter i 2015 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter landsdel. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Landsdel

Antall kommuner

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

Akershus

22

102

99

Hedmark og Oppland

48

97

99

Sør-Østlandet

71

97

97

Agder og Rogaland

56

100

101

Vestlandet

95

100

102

Trøndelag

48

99

99

Nord-Norge

87

106

108

Oslo

1

106

102

Hele landet

428

100

100

I denne tabellen inneholder de ulike grupperingene følgende fylker: Akershus (Akershus), Hedmark og Oppland (Hedmark, Oppland), Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark), Agder og Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland), Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal), Trøndelag (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag), Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark), Oslo (Oslo).

Tabell 2.2 viser tilsvarende tall for kommunene fordelt fylkesvis. De utgiftskorrigerte frie inntektene, eksklusiv eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter, varierer fra 96 pst. av landsgjennomsnittet for kommunene i Østfold til 117 pst. for kommunene i Finnmark.

Tabell 2.2 Frie inntekter i 2015 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Fylke

Antall kommuner

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

Østfold

18

96

97

Akershus

22

102

99

Oslo

1

106

102

Hedmark

22

96

98

Oppland

26

97

100

Buskerud

21

98

97

Vestfold

14

97

93

Telemark

18

97

102

Aust-Agder

15

97

99

Vest-Agder

15

97

100

Rogaland

26

102

102

Hordaland

33

100

101

Sogn og Fjordane

26

100

107

Møre og Romsdal

36

99

100

Sør-Trøndelag

25

99

100

Nord-Trøndelag

23

99

99

Nordland

44

102

105

Troms Romsa

24

106

106

Finnmark Finnmarku

19

117

122

Hele landet

428

100

100

Tabell 2.3 viser frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere (utenom kraftkommuner) fordelt i fire grupper. De mest folkerike kommunene er videre skilt ut i egne grupper: kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, eksklusive de fire største kommunene; Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. I tillegg er 20 kommuner med høye inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall skilt ut som egen gruppe. Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 pst. av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Se også rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) fra november 2015 for mer informasjon om kommunenes inntekter fra konsesjonskraft/hjemfall og eiendomsskatt.

Sammen med kraftkommunene har de minste kommunene det høyeste nivået på korrigerte frie inntekter.

Tabell 2.3 Frie inntekter i 2015 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter innbyggertall. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommunegruppe

Antall kommuner

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

< 2 059 innb.

89

111

117

2 059–3 890 innb.

88

103

105

3 890–7 445 innb.

88

99

101

7 445–20 000 innb.

88

98

98

> 20 000 innb.

51

99

98

Bergen, Stavanger, Trondheim

3

102

101

Kraftkommuner1

20

107

159

Oslo

1

106

102

Hele landet

428

100

100

1 Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 pst. av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Denne gruppen omfatter 20 kommuner.

2.4 Variasjon i korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene

Tabell 2.4 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2015 (rammetilskudd og skatt på inntekt og naturressursskatt), korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

Av tabell 2.4 framgår det at det er betydelige inntektsforskjeller mellom fylkeskommunene. Korrigerte frie inntekter varierer fra 93 pst. i Rogaland til 129 pst. i Sogn og Fjordane. Forskjellene i korrigerte frie inntekter mellom fylkeskommunene er mindre enn tidligere.

Oslo har som eneste fylkeskommune (kommune med fylkeskommunale oppgaver) beholdt ansvaret for barnevernet som ble overført til staten i 2002. Oslo får midler til dette med særskilt fordeling i tabell C i Grønt hefte. Dette er en oppgave som øvrige fylkeskommuner ikke har. Oslos inntektsnivå er derfor ikke direkte sammenliknbart med inntektsnivået for de øvrige fylkeskommunene.

Tabell 2.4 Frie inntekter i 2015 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Fylkeskommune

Korrigerte frie inntekter i pst. av landsgjennomsnittet

Østfold

97

Akershus

97

Oslo

97

Hedmark

101

Oppland

101

Buskerud

97

Vestfold

94

Telemark

101

Aust-Agder

98

Vest-Agder

97

Rogaland

93

Hordaland

100

Sogn og Fjordane

129

Møre og Romsdal

99

Sør-Trøndelag

96

Nord-Trøndelag

105

Nordland

124

Troms Romsa

120

Finnmark Finnmarku

122

Hele landet

100

2.5 Tabell for enkeltkommuner

Dette avsnittet inneholder tall for enkeltkommuner. Tabell 2.5 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2015, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter.

Tabell 2.5 Frie inntekter i 2015 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser pst. av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommune

Korrigerte frie inntekter ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

Korrigerte frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter

0101 Halden

95

97

0104 Moss

96

97

0105 Sarpsborg

95

97

0106 Fredrikstad

95

97

0111 Hvaler

100

111

0118 Aremark

104

106

0119 Marker

97

93

0121 Rømskog

115

111

0122 Trøgstad

96

95

0123 Spydeberg

96

97

0124 Askim

95

98

0125 Eidsberg

95

92

0127 Skiptvet

95

99

0128 Rakkestad

95

98

0135 Råde

96

96

0136 Rygge

96

97

0137 Våler (Østfold)

98

100

0138 Hobøl

97

96

Østfold

96

97

0211 Vestby

99

98

0213 Ski

98

94

0214 Ås

99

97

0215 Frogn

102

98

0216 Nesodden

99

95

0217 Oppegård

103

99

0219 Bærum

110

106

0220 Asker

109

104

0221 Aurskog-Høland

96

92

0226 Sørum

99

97

0227 Fet

98

96

0228 Rælingen

98

94

0229 Enebakk

97

93

0230 Lørenskog

99

99

0231 Skedsmo

98

95

0233 Nittedal

100

96

0234 Gjerdrum

100

96

0235 Ullensaker

98

94

0236 Nes (Akershus)

96

94

0237 Eidsvoll

97

93

0238 Nannestad

95

91

0239 Hurdal

101

97

Akershus

102

99

0301 Oslo

106

102

Oslo

106

102

0402 Kongsvinger

94

94

0403 Hamar

96

101

0412 Ringsaker

95

97

0415 Løten

96

96

0417 Stange

96

99

0418 Nord-Odal

96

98

0419 Sør-Odal

94

96

0420 Eidskog

97

97

0423 Grue

97

98

0425 Åsnes

97

95

0426 Våler (Hedmark)

98

98

0427 Elverum

96

95

0428 Trysil

99

102

0429 Åmot

97

103

0430 Stor-Elvdal

100

97

0432 Rendalen

104

115

0434 Engerdal

105

106

0436 Tolga

103

102

0437 Tynset

97

103

0438 Alvdal

101

107

0439 Folldal

104

107

0441 Os (Hedmark)

103

103

Hedmark

96

98

0501 Lillehammer

97

98

0502 Gjøvik

96

98

0511 Dovre

102

98

0512 Lesja

103

112

0513 Skjåk

104

119

0514 Lom

101

110

0515 Vågå

98

104

0516 Nord-Fron

100

117

0517 Sel

98

101

0519 Sør-Fron

99

111

0520 Ringebu

100

103

0521 Øyer

99

104

0522 Gausdal

97

100

0528 Østre Toten

96

95

0529 Vestre Toten

96

97

0532 Jevnaker

95

92

0533 Lunner

96

95

0534 Gran

96

93

0536 Søndre Land

98

95

0538 Nordre Land

95

101

0540 Sør-Aurdal

99

100

0541 Etnedal

103

107

0542 Nord-Aurdal

98

104

0543 Vestre Slidre

101

102

0544 Øystre Slidre

102

104

0545 Vang

105

120

Oppland

97

100

0602 Drammen

97

93

0604 Kongsberg

101

102

0605 Ringerike

96

95

0612 Hole

96

92

0615 Flå

113

127

0616 Nes (Buskerud)

98

113

0617 Gol

98

110

0618 Hemsedal

104

108

0619 Ål

99

106

0620 Hol

104

139

0621 Sigdal

103

99

0622 Krødsherad

104

102

0623 Modum

97

96

0624 Øvre Eiker

96

92

0625 Nedre Eiker

96

92

0626 Lier

101

97

0627 Røyken

99

95

0628 Hurum

96

92

0631 Flesberg

100

106

0632 Rollag

105

117

0633 Nore og Uvdal

106

150

Buskerud

98

97

0701 Horten

96

92

0702 Holmestrand

96

94

0704 Tønsberg

98

94

0706 Sandefjord

96

93

0709 Larvik

96

92

0711 Svelvik

97

95

0713 Sande (Vestfold)

96

93

0714 Hof

99

95

0716 Re

98

94

0719 Andebu

97

93

0720 Stokke

96

92

0722 Nøtterøy

98

94

0723 Tjøme

97

94

0728 Lardal

101

97

Vestfold

97

93

0805 Porsgrunn

96

96

0806 Skien

95

96

0807 Notodden

98

104

0811 Siljan

99

101

0814 Bamble

95

99

0815 Kragerø

98

101

0817 Drangedal

98

99

0819 Nome

96

99

0821 Bø (Telemark)

98

100

0822 Sauherad

99

99

0826 Tinn

106

141

0827 Hjartdal

104

122

0828 Seljord

101

108

0829 Kviteseid

102

100

0830 Nissedal

104

114

0831 Fyresdal

104

129

0833 Tokke

106

147

0834 Vinje

104

146

Telemark

97

102

0901 Risør

95

96

0904 Grimstad

97

98

0906 Arendal

95

96

0911 Gjerstad

100

102

0912 Vegårshei

103

99

0914 Tvedestrand

95

91

0919 Froland

96

96

0926 Lillesand

96

96

0928 Birkenes

96

99

0929 Åmli

101

110

0935 Iveland

105

112

0937 Evje og Hornnes

96

95

0938 Bygland

107

126

0940 Valle

111

168

0941 Bykle

140

272

Aust-Agder

97

99

1001 Kristiansand

97

99

1002 Mandal

96

95

1003 Farsund

97

100

1004 Flekkefjord

97

98

1014 Vennesla

95

98

1017 Songdalen

95

94

1018 Søgne

96

96

1021 Marnardal

100

105

1026 Åseral

108

172

1027 Audnedal

103

104

1029 Lindesnes

96

95

1032 Lyngdal

97

93

1034 Hægebostad

103

99

1037 Kvinesdal

98

116

1046 Sirdal

118

186

Vest-Agder

97

100

1101 Eigersund

98

98

1102 Sandnes

102

98

1103 Stavanger

108

106

1106 Haugesund

98

97

1111 Sokndal

97

98

1112 Lund

98

94

1114 Bjerkreim

100

101

1119 Hå

97

93

1120 Klepp

99

95

1121 Time

100

96

1122 Gjesdal

98

97

1124 Sola

108

104

1127 Randaberg

105

103

1129 Forsand

108

174

1130 Strand

97

98

1133 Hjelmeland

103

120

1134 Suldal

105

163

1135 Sauda

103

113

1141 Finnøy

106

109

1142 Rennesøy

104

100

1144 Kvitsøy

124

120

1145 Bokn

109

127

1146 Tysvær

97

120

1149 Karmøy

96

95

1151 Utsira

167

164

1160 Vindafjord

102

102

Rogaland

102

102

1201 Bergen

101

99

1211 Etne

98

99

1216 Sveio

97

97

1219 Bømlo

99

99

1221 Stord

98

98

1222 Fitjar

103

108

1223 Tysnes

101

104

1224 Kvinnherad

96

107

1227 Jondal

106

122

1228 Odda

104

147

1231 Ullensvang

101

103

1232 Eidfjord

118

239

1233 Ulvik

110

124

1234 Granvin

115

119

1235 Voss

97

104

1238 Kvam

98

107

1241 Fusa

99

101

1242 Samnanger

103

112

1243 Os (Hordaland)

98

94

1244 Austevoll

108

105

1245 Sund

97

96

1246 Fjell

99

95

1247 Askøy

97

93

1251 Vaksdal

97

120

1252 Modalen

126

239

1253 Osterøy

97

98

1256 Meland

99

101

1259 Øygarden

98

152

1260 Radøy

97

97

1263 Lindås

97

114

1264 Austrheim

103

108

1265 Fedje

120

123

1266 Masfjorden

108

131

Hordaland

100

101

1401 Flora

101

102

1411 Gulen

106

112

1412 Solund

119

118

1413 Hyllestad

114

117

1416 Høyanger

100

116

1417 Vik

101

127

1418 Balestrand

106

132

1419 Leikanger

101

101

1420 Sogndal

99

100

1421 Aurland

110

199

1422 Lærdal

106

123

1424 Årdal

102

123

1426 Luster

100

122

1428 Askvoll

101

97

1429 Fjaler

100

100

1430 Gaular

100

101

1431 Jølster

99

105

1432 Førde

100

100

1433 Naustdal

101

101

1438 Bremanger

99

120

1439 Vågsøy

100

100

1441 Selje

102

98

1443 Eid

97

95

1444 Hornindal

106

103

1445 Gloppen

98

99

1449 Stryn

96

95

Sogn og Fjordane

100

107

1502 Molde

98

100

1504 Ålesund

99

96

1505 Kristiansund

97

99

1511 Vanylven

93

90

1514 Sande (Møre og Romsdal)

101

97

1515 Herøy (Møre og Romsdal)

101

97

1516 Ulstein

103

99

1517 Hareid

98

96

1519 Volda

96

95

1520 Ørsta

96

97

1523 Ørskog

103

99

1524 Norddal

104

131

1525 Stranda

99

100

1526 Stordal

107

102

1528 Sykkylven

95

92

1529 Skodje

97

94

1531 Sula

98

94

1532 Giske

98

97

1534 Haram

98

94

1535 Vestnes

94

93

1539 Rauma

98

100

1543 Nesset

99

104

1545 Midsund

106

101

1546 Sandøy

109

105

1547 Aukra

98

189

1548 Fræna

96

102

1551 Eide

97

93

1554 Averøy

97

101

1557 Gjemnes

105

108

1560 Tingvoll

100

97

1563 Sunndal

99

118

1566 Surnadal

99

102

1567 Rindal

103

106

1571 Halsa

103

107

1573 Smøla

102

108

1576 Aure

112

128

Møre og Romsdal

99

100

1601 Trondheim

99

101

1612 Hemne

100

104

1613 Snillfjord

108

107

1617 Hitra

101

103

1620 Frøya

103

101

1621 Ørland

99

95

1622 Agdenes

105

101

1624 Rissa

101

97

1627 Bjugn

94

91

1630 Åfjord

101

99

1632 Roan

108

110

1633 Osen

107

103

1634 Oppdal

98

103

1635 Rennebu

100

115

1636 Meldal

97

95

1638 Orkdal

96

92

1640 Røros

101

104

1644 Holtålen

102

105

1648 Midtre Gauldal

97

95

1653 Melhus

96

96

1657 Skaun

98

97

1662 Klæbu

96

95

1663 Malvik

96

95

1664 Selbu

100

105

1665 Tydal

109

188

Sør-Trøndelag

99

100

1702 Steinkjer

97

96

1703 Namsos

99

99

1711 Meråker

100

105

1714 Stjørdal

96

92

1717 Frosta

101

100

1718 Leksvik

99

95

1719 Levanger

96

97

1721 Verdal

97

98

1724 Verran

101

107

1725 Namdalseid

105

107

1736 Snåsa

107

108

1738 Lierne

113

121

1739 Raarvihke Røyrvik

136

160

1740 Namsskogan

116

148

1742 Grong

112

119

1743 Høylandet

108

105

1744 Overhalla

99

98

1748 Fosnes

122

119

1749 Flatanger

112

114

1750 Vikna

99

100

1751 Nærøy

99

99

1755 Leka

128

124

1756 Inderøy

99

96

Nord-Trøndelag

99

99

1804 Bodø

102

103

1805 Narvik

100

108

1811 Bindal

112

129

1812 Sømna

104

103

1813 Brønnøy

99

98

1815 Vega

113

111

1816 Vevelstad

121

118

1818 Herøy (Nordland)

106

107

1820 Alstahaug

100

102

1822 Leirfjord

104

104

1824 Vefsn

100

104

1825 Grane

108

115

1826 Hattfjelldal

106

124

1827 Dønna

110

111

1828 Nesna

106

105

1832 Hemnes

101

132

1833 Rana

99

103

1834 Lurøy

106

108

1835 Træna

136

131

1836 Rødøy

108

109

1837 Meløy

101

111

1838 Gildeskål

104

121

1839 Beiarn

112

141

1840 Saltdal

100

99

1841 Fauske

100

108

1845 Sørfold

109

161

1848 Steigen

107

109

1849 Hamarøy Hábmer

105

113

1850 Divtasvuodna Tysfjord

105

117

1851 Lødingen

106

102

1852 Tjeldsund

120

116

1853 Evenes

109

109

1854 Ballangen

102

102

1856 Røst

137

136

1857 Værøy

113

109

1859 Flakstad

110

110

1860 Vestvågøy

101

100

1865 Vågan

100

100

1866 Hadsel

98

96

1867 Bø (Nordland)

106

101

1868 Øksnes

99

95

1870 Sortland

100

99

1871 Andøy

101

101

1874 Moskenes

110

108

Nordland

102

105

1902 Tromsø

105

104

1903 Harstad

104

105

1911 Kvæfjord

106

103

1913 Skånland

108

105

1917 Ibestad

114

112

1919 Gratangen

118

114

1920 Loabák Lavangen

117

113

1922 Bardu

105

121

1923 Salangen

109

108

1924 Målselv

103

107

1925 Sørreisa

103

99

1926 Dyrøy

116

112

1927 Tranøy

113

112

1928 Torsken

120

120

1929 Berg

119

123

1931 Lenvik

102

102

1933 Balsfjord

102

106

1936 Karlsøy

115

118

1938 Lyngen

112

112

1939 Storfjord Omasvuotna Omasvuono

117

127

1940 Gáivuotna Kåfjord

117

119

1941 Skjervøy

117

117

1942 Nordreisa

104

106

1943 Kvænangen

127

136

Troms

106

106

2002 Vardø

125

121

2003 Vadsø

111

111

2004 Hammerfest

113

149

2011 Guovdageaidnu Kautokeino

122

119

2012 Alta

111

111

2014 Loppa

152

146

2015 Hasvik

140

134

2017 Kvalsund

137

148

2018 Måsøy

137

136

2019 Nordkapp

115

114

2020 Porsanger Porsángu Porsanki

113

110

2021 Karasjok

Kárásjohka

123

118

2022 Lebesby

133

147

2023 Gamvik

145

143

2024 Berlevåg

139

138

2025 Deatnu Tana

122

118

2027 Unjárga Nesseby

143

140

2028 Båtsfjord

125

120

2030 Sør-Varanger

111

115

2002 Vardø

125

121

Finnmark Finnmarku

117

122

Landet

100

100

Til dokumentets forside