Prop. 123 S (2015–2016)

Kommuneproposisjonen 2017

Til innholdsfortegnelse

1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2012–2016

Tabell 1.1 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring.

Mill. kroner

Endring i pst.

2013

2014

2015

2016

14–15

15–16

A. Inntekter i alt

440 849

462 293

483 377

508 635

4,6

5,2

Formuesinntekter

17 244

19 675

18 518

17 262

-5,9

-6,8

Skatteinntekter

162 821

166 796

177 605

187 790

6,5

5,7

Skatt på inntekt og formue

153 375

156 632

165 885

175 850

5,9

6,0

Produksjonsskatter

9 446

10 164

11 720

11 940

15,3

1,9

Overføringer fra statsforvaltningen

197 898

210 986

219 847

233 925

4,2

6,4

Gebyrinntekter mv

57 361

59 675

62 401

64 490

4,6

3,3

Andre overføringer

5 525

5 161

5 006

5 168

-3,0

3,2

B. Totale utgifter

462 464

486 911

503 993

528 141

3,5

4,8

Renteutgifter

10 458

10 784

9 615

8 164

-10,8

-14,9

Overføringer til private

40 365

42 779

45 004

47 592

5,2

5,8

Overføringer til statsforvaltningen

8 751

9 041

3 526

3 521

-61,0

-0,1

Lønnskostnader

237 598

248 784

259 285

269 756

4,2

4,0

Produktinnsats

86 408

90 810

94 508

100 750

4,1

6,6

Produktkjøp til husholdninger

23 427

25 273

26 317

27 865

4,1

5,9

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

55 955

59 136

65 360

70 013

10,5

7,1

Netto kjøp av tomter og grunn

- 1 919

-1 178

-1 178

-1 100

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 421

1 482

1 556

1 560

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-21 615

-24 618

-20 616

-19 506

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

327 540

343 582

357 709

376 065

4,1

5,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

Til dokumentets forside