Prop. 123 S (2015–2016)

Kommuneproposisjonen 2017

Til innholdsfortegnelse

3 Finansielle indikatorer

Omtalen av den økonomiske situasjonen i kommunene og fylkeskommunene er basert på foreløpige KOSTRA-tall fra 2015, publisert av Statistisk Sentralbyrå (SSB) 15. mars 2016. Regnskapstallene bygger på rapporter fra i alt 403 kommuner og 18 fylkeskommuner. Det er 41 flere kommuner som har rapportert i år enn i fjor på samme tid. De fleste kommunene som ikke har rapportert tilhører de tre nordligste fylkene.

Brutto driftsinntekter for kommunesektoren samlet var på om lag 475 mrd. kroner i 2015, hvorav fylkeskommunenes del (eksklusiv Oslo) var på drøye 72 mrd. kroner.

Ingen av fylkeskommunene hadde negativt netto driftsresultat i 2015. I 2014 var det 102 kommuner som hadde negativt netto driftsresultat, mens i 2015 var antallet redusert til 52 kommuner.

Følgende indikatorer er brukt i dette vedlegget for å beskrive den økonomiske situasjonen:

  • Netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene

  • Disposisjonsfond + mindreforbruk i pst. av driftsinntektene

  • Merforbruk i pst. av driftsinntektene

  • Arbeidskapital (fratrukket premieavvik) i pst. av driftsinntektene

  • Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) i pst. av driftsinntektene

  • Sertifikatlån i pst. av langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser

  • Netto renteeksponering i pst. av driftsinntektene

Alle tall det vises til i dette vedlegg er konserntall, med mindre annet er oppgitt. Konserntallene omfatter i tillegg til kommunekassen og fylkeskommunekassen også kommunale og fylkeskommunale foretak samt interkommunale selskaper.

3.1 Definisjon av indikatorene

Netto driftsresultat viser hva kommunen/fylkeskommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også finansinntekter (renteinntekter, mottatt utbytte og eventuelle kursgevinster på finansielle omløpsmidler) og finansutgifter (renteutgifter, avdrag på lån og eventuelle kurstap på finansielle omløpsmidler).

Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens/fylkeskommunens økonomiske handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anser et driftsresultat over tid på om lag 2 pst. for kommunesektoren samlet som nødvendig for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt. Det anbefalte nivået er henholdsvis 1¾ pst. for kommunene (inklusive Oslo) og 4 pst. for fylkeskommunene. Anbefalingene referer til konserntall.

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. Det består av årets netto driftsresultat tillagt årets bruk av fond, fratrukket årets avsetninger til fond og årets overføring av driftsinntekter til investeringsbudsjettet.

Et regnskapsmessig mindreforbruk er de midlene som er til overs etter at netto driftsresultat er disponert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Et mindreforbruk innebærer at driftsresultatet ikke er disponert fullt ut. Disposisjonsfond og mindreforbruk er i dette vedlegget slått sammen til én indikator for å vise hvor mye kommunene reelt sett har til disposisjon. Indikatoren sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen eller fylkeskommunen har for sin løpende drift.

Et regnskapsmessig merforbruk vil si at kommunen/fylkeskommunen har overskredet det vedtatte, balanserte budsjettet. Et merforbruk skal dekkes inn i løpet av to år, jf. kommuneloven § 48. Dette kan enten skje gjennom bruk av fond eller ved å disponere et positivt netto driftsresultat til formålet. Indikatoren som brukes her er akkumulert merforbruk. Den viser ikke bare årets merforbruk, men også kommunenes/fylkeskommunenes tidligere merforbruk som ikke er dekket inn. Indikatoren kan altså si noe om hvilket omstillingsbehov kommunen eller fylkeskommunen har for den løpende driften.

Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld (inklusive premieavvik). Arbeidskapitalen gir uttrykk for kommunenes og fylkeskommunenes likviditet, det vil si deres evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer, (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket kassakredittlån, sertifikatlån og leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er i realiteten bare en periodiseringspost. Premieavviket er derfor trukket fra i indikatoren for arbeidskapital for å få et bedre mål på likviditeten. Utviklingen i arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets tilgang og bruk av midler, korrigert for årets endring i ubrukte lånemidler.

Langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser er gjeld som er tatt opp til investeringer etter kommuneloven § 50. Dette vil også omfatte kortsiktig finansiering, som sertifikatlån o.l., når disse har finansiert investeringer i bygg, anlegg og andre varige driftsmidler. Indikatoren gir uttrykk for kommunens eller fylkeskommunens utestående, brutto låneopptak.

Sertifikatlån er kortsiktige lån med løpetid på inntil tolv måneder. Det betales ikke avdrag i løpetiden, og ved lånets utløp må lånetaker enten nedbetale eller fornye avtalen. Variabelen angir hvor stor del av kommunenes langsiktige gjeld som er sertifikatlån og gir uttrykk for i hvilken grad kommunen eller fylkeskommunen går i sertifikatmarkedet når den skal ta opp lån. Ettersom kommunen og fylkeskommunen ved kortsiktig finansiering jevnlig må rullere lånene, kan kortsiktig finansiering innebære at kommunene påtar seg en ekstra refinansieringsrisiko som de ikke får ved lån med lang løpetid. Når sertifikatgjelden som andel av langsiktig gjeld ses sammen med indikatoren for langsiktig gjeld, kan den også gi uttrykk for hvor stor sertifikatgjelden er i forhold til kommunens eller fylkeskommunens driftsinntekter. Dette kan ses opp mot indikatoren for kommunens eller fylkeskommunens arbeidskapital for å kunne gi uttrykk for hvilken refinansieringsrisiko kommunen eller fylkeskommunen har påtatt seg.

Netto renteeksponering tar utgangspunkt i kommunenes langsiktige gjeld. Kommunene og fylkeskommunene har både store passiva (gjeld) og store aktiva (fordringer og likviditet), og langsiktig gjeld gir i seg selv ikke uten videre et riktig bilde av gjeldsbyrden. Deler av gjelden vil være knyttet til forhold som ikke, eller bare delvis, belaster kommuneøkonomien. Kommunene og fylkeskommunene har utlån til andre. Staten dekker renteutgifter på investeringer foretatt innen rentekompensasjonsordningene for skoler, sykehjem, kirkebygg og transporttiltak i fylkene. Innen selvkostregulerte tjenester blir renter og avdrag dekket gjennom gebyrene fra innbyggerne. I tillegg har kommunene og fylkeskommunene likviditet (bankinnskudd og plasseringer i sertifikater og obligasjoner), der effekten av en renteendring vil være den motsatte av effekten på gjeldssiden. Ved å korrigere for disse forholdene lages en indikator som i større grad gir uttrykk for hvor eksponert kommunene/fylkeskommunene er for en endring i rentenivået.

3.2 Fylkeskommuner

Netto driftsresultat

Etter en oppgang fra 2008 til 2010 ble driftsresultatet redusert i 2011, men stabiliserte seg på opp mot 6 pst. i 2012 og 2013, jf. figur 3.1. I 2014 var driftsresultatet på 3,1 pst. Nedgangen fra tidligere år skyldes at merverdiavgiftskompensasjonen knyttet til investeringer f.o.m. 2014 ble ført i investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet som tidligere. Korrigert for dette var netto driftsresultat i 2014 på samme nivå som i 2013.

Tabell 3.1 viser de finansielle nøkkeltallene for fylkeskommunene i 2015. Netto driftsresultat for fylkeskommunene utenom Oslo utgjorde 4,6 pst. av driftsinntektene i 2015. Dette er en økning på 1,5 prosentpoeng fra 2014 og ligger over det anbefalte nivået fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) på 4 pst. Forbedringen skyldes hovedsakelig at driftsutgiftene vokste mindre enn inntektene, noe som gjenspeiler at sysselsettingsveksten i 2015 var relativt lav.

Figur 3.1 Utviklingen i netto driftsresultat 2003–2015 for fylkeskommunene utenom Oslo i pst. av driftsinntektene.1

Figur 3.1 Utviklingen i netto driftsresultat 2003–2015 for fylkeskommunene utenom Oslo i pst. av driftsinntektene.1

1 Brudd i tidsserien fra 2013 til 2014. F.o.m. 2014 føres momskompensasjon fra investeringer ikke lenger i driftsregnskapet, men i investeringsregnskapet. Forbedringen i netto driftsresultat fra 2009 til 2010 må ses i sammenheng med forvaltningsreformen, som bl.a. innebar at store deler av riksvegnettet ble overført fra staten. Kompensasjonen for nye oppgaver ble gitt i form av økte rammetilskudd, som føres i driftsregnskapet, mens en betydelig del av utgiftsøkningen var knyttet til investeringer som utgiftsføres i investeringsregnskapet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 3.2 Netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene for fylkeskommunene utenom Oslo i 2013, 2014 og 2015.

Figur 3.2 Netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene for fylkeskommunene utenom Oslo i 2013, 2014 og 2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 3.1 Finansielle nøkkeltall for fylkeskommunene i 2015 i pst. av driftsinntektene. Sertifikatlån er oppgitt i pst. av langsiktig gjeld.

Netto driftsresultat (pst)

Disp.fond + mindreforbruk (pst)

Merforbruk (pst)

Arb.kapital ekskl. premieavvik (pst)

Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser (pst)

Sertifikatlån (pst)1

Netto renteeksponering (pst)

Østfold fylkeskommune

5,8

16,1

0,0

18,5

50,9

0,0

16,3

Akershus fylkeskommune

4,2

15,8

0,0

12,5

43,8

0,0

-7,0

Hedmark fylkeskommune

8,7

12,9

0,0

22,2

58,3

13,2

-19,7

Oppland fylkeskommune

6,5

13,3

0,0

15,2

56,3

0,0

-5,3

Buskerud fylkeskommune

1,8

7,4

0,2

4,4

85,4

62,6

28,4

Vestfold fylkeskommune

4,4

17,8

0,0

13,7

82,9

34,8

33,1

Telemark fylkeskommune

4,1

12,7

0,0

8,0

72,6

3,2

23,5

Aust-Agder fylkeskommune

5,1

10,9

0,0

23,3

70,4

27,0

1,6

Vest-Agder fylkeskommune

7,6

6,1

0,0

12,9

48,4

31,7

2,6

Rogaland fylkeskommune

4,9

9,3

0,0

6,0

92,4

6,2

49,1

Hordaland fylkeskommune

2,1

3,6

0,0

9,5

109,6

28,5

65,4

Sogn og Fjordane fylkeskommune

5,4

17,9

0,0

23,7

73,1

0,0

5,2

Møre og Romsdal fylkeskommune

1,5

8,1

0,0

15,3

83,3

20,2

28,0

Sør-Trøndelag fylkeskommune

7,1

9,6

0,0

-8,4

99,1

0,0

60,4

Nord-Trøndelag fylkeskommune

7,3

10,3

0,0

8,1

82,9

4,1

-39,2

Nordland fylkeskommune

4,2

8,9

0,0

15,2

47,6

9,6

-6,1

Troms fylkeskommune

4,8

4,9

0,0

13,3

58,4

0,0

-0,2

Finnmark fylkeskommune

1,4

2,7

0,0

26,5

86,3

65,4

30,6

Landet uten Oslo1

4,6

10,1

0,0

12,0

73,7

17,0

19,2

1 Nøkkeltallet for landet uten Oslo er ikke publisert av Statistisk sentralbyrå, og er regnet ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet basert på grunnlagsdata. Disse nøkkeltallene er ikke publisert av SSB for 2014 og er regnet av KMD for å danne et sammenlikningsgrunnlag. Det er knyttet stor usikkerhet til datakvaliteten. Det er grunn til å tro at ikke alle (fylkes)kommunekonsernene har fordelt kortsiktige- og langsiktige lån på riktige kapitler i balansen. Det kan altså være at en større andel av lånene er tatt opp i sertifikater (og obligasjoner) enn det tallene tilsier.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Disposisjonsfond/mindreforbruk og merforbruk

Disposisjonsfond inklusive mindreforbruk utgjorde for landet utenom Oslo 10,1 pst., jf. tabell 3.1. Det er en oppgang fra 2014. Det er naturlig at disposisjonsfondene øker når det skjer en forbedring i driftsresultatet, siden driftsresultatet ofte avsettes til senere bruk.

Ingen av fylkeskommunene bortsett fra Buskerud hadde et merforbruk i 2015. Buskerud hadde et merforbruk på 0,2 pst. av totale driftsinntekter.

Arbeidskapital

Arbeidskapital (eksklusive premieavvik) utgjorde for fylkeskommunene utenom Oslo 12 pst. av driftsinntektene i 2015, jf. tabell 3.1. Dette er en oppgang fra 2014, jf. figur 3.3, og det indikerer at fylkeskommunenes likviditet samlet sett har bedret seg litt. Også økningen i arbeidskapitalen må ses i sammenheng med de relativt høye driftsresultatene i 2015. Tabell 3.1 viser at likviditeten varierer en del mellom fylkene.

Figur 3.3 Utviklingen i arbeidskapital eks. premieavvik i pst. av driftsinntektene for fylkeskommunene (utenom Oslo). 2003–2015.

Figur 3.3 Utviklingen i arbeidskapital eks. premieavvik i pst. av driftsinntektene for fylkeskommunene (utenom Oslo). 2003–2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser

Langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser utgjorde 73,7 pst. av de totale driftsinntektene for fylkeskommunene samlet, eksklusive Oslo, jf. tabell 3.1. Dette er en svak økning fra 2014. Den langsiktige gjelden har økt jevnt fra 2003 til 2015, jf. figur 3.4. Hordaland fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde langsiktig gjeld på over 100 pst. av driftsinntektene i 2014, mens det gjaldt kun Hordaland fylkeskommune i 2015.

Figur 3.4 Utviklingen i langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i pst. av driftsinntektene for fylkeskommunene (utenom Oslo). 2003–2015.1

Figur 3.4 Utviklingen i langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i pst. av driftsinntektene for fylkeskommunene (utenom Oslo). 2003–2015.1

1 Fra og med 2012 kan statistikken identifisere gjeld og fordringer mellom kommunekassen og kommunale foretak. Dette gir bedre kvalitet på statistikken når gjelden aggregeres opp til konsernnivå, men innebærer et brudd i tidsserien i telleren fra 2011 til 2012. Fra og med 2014 inngår ikke merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i brutto driftsinntekter. Dette medfører et brudd i tidsserien i nevneren fra 2013 til 2014.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Sertifikatlån

Sertifikatlånet utgjorde 17,0 pst. av langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser for landet uten Oslo, jf. tabell 3.1.

Netto renteeksponering

Netto renteeksponering i pst. av totale driftsinntekter viser hvilken effekt en renteøkning vil ha på fylkeskommunenes inntekter. I 2015 utgjorde netto renteeksponering 19,2 pst. av totale driftsinntekter for landet uten Oslo, jf. tabell 3.1. Det vil si at en renteøkning på 1 prosentpoeng vil isolert sett belaste kommuneøkonomien med om lag 0,2 pst. av driftsinntektene. Netto renteeksponering varierer fra -39,2 pst. for Nord-Trøndelag fylkeskommune (noe som indikerer at fylkeskommunen vil tjene på en renteoppgang) til 65,4 pst. for Hordaland fylkeskommune.

3.3 Kommuner

Netto driftsresultat

De foreløpige tallene for 2015, basert på regnskapstall fra 403 kommuner, viser at netto driftsresultat for alle kommuner inklusive Oslo var på 3,0 pst. av totale driftsinntekter, jf. tabell 3.2 og figur 3.5. I 2014 var netto driftsresultat som andel av driftsinntektene på 1,3 pst. Forbedringen skyldes hovedsakelig at driftsutgiftene vokste mindre enn driftsinntektene og at skatteinngangen tiltok gjennom andre halvår.

Tabell 3.2 viser fylkesvise gjennomsnitt for finansielle nøkkeltall i kommunene for 2015. Oslo og kommunene i Akershus hadde høyest gjennomsnittlig netto driftsresultat på 3,9 pst. Kommunene i Troms hadde lavest med 1,4 pst.

På landsbasis hadde 52 av de 403 kommunene som har rapportert inn til KOSTRA et negativt netto driftsresultat for 2015. Dette er en reduksjon på 50 kommuner fra 2014, og da hadde 362 kommuner levert KOSTRA-tall.

Figur 3.5 Utviklingen i netto driftsresultat 2003–2015 for kommunene med Oslo i pst. av driftsinntektene.1

Figur 3.5 Utviklingen i netto driftsresultat 2003–2015 for kommunene med Oslo i pst. av driftsinntektene.1

1 Brudd i tidsserien fra 2013 til 2014. F.o.m. 2014 føres momskompensasjon fra investeringer ikke lenger i driftsregnskapet, men i investeringsregnskapet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 3.2  Fylkesvise gjennomsnitt for finansielle nøkkeltall i kommunene i 2015 i pst. av driftsinntektene. Sertifikatlån er oppgitt i pst. av langsiktig gjeld.

Netto driftsresultat (pst)

Disp.fond + mindreforbruk (pst)

Merforbruk (pst)

Arb.kapital ekskl. premieavvik (pst)

Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser (pst)

Sertifikatlån (pst)1

Netto renteeksponering (pst)1,2

Østfold

1,9

6,8

1,5

11,4

99,6

10,3

39,0

Akershus

3,9

14,5

0,0

28,1

104,5

19,4

34,7

Oslo

3,9

7,4

0,0

-3,5

84,0

0,0

18,5

Hedmark

3,4

12,3

0,4

23,5

94,6

7,9

34,1

Oppland

2,5

8,7

0,2

21,1

85,4

11,7

23,0

Buskerud

3,0

10,3

0,4

11,8

96,6

13,8

31,7

Vestfold

3,2

8,9

0,2

26,6

84,3

10,8

14,4

Telemark

2,0

5,5

0,2

16,0

94,8

20,1

31,9

Aust-Agder

2,7

5,7

0,9

15,5

111,2

35,8

37,9

Vest-Agder

2,8

11,9

0,0

26,4

109,8

8,7

47,0

Rogaland

3,6

10,0

0,3

15,9

89,8

19,7

20,5

Hordaland

3,0

5,9

0,0

17,8

92,7

10,5

34,2

Sogn og Fjordane

3,8

6,3

1,4

15,9

95,9

1,6

44,6

Møre og Romsdal

2,2

5,3

1,3

19,5

116,3

27,7

61,1

Sør-Trøndelag

2,5

6,3

0,3

36,2

119,5

7,3

34,6

Nord-Trøndelag

2,3

5,7

0,0

11,7

103,7

9,4

52,6

Nordland

2,7

5,9

0,8

15,4

96,2

2,9

36,8

Troms

1,4

2,8

0,2

6,0

105,7

14,7

53,9

Finnmark

3,6

6,6

0,4

17,5

115,3

8,8

65,5

Landet

3,0

8,2

0,4

16,6

97,9

12,4

33,8

1 Statistisk sentralbyrå har publisert disse nøkkeltallene kun på kommunenivå, og ikke på fylkesnivå og landsnivå. Disse tallene er regnet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet basert på grunnlagsdata.

2 Det er knyttet stor usikkerhet til datakvaliteten. Det er grunn til å tro at ikke alle (fylkes)kommunekonsernene har fordelt kortsiktige- og langsiktige lån på riktige kapitler i balansen. Det kan således være at en større andel av lånene er tatt opp i sertifikater (og obligasjoner) enn det tallene tilsier.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Disposisjonsfond/mindreforbruk og merforbruk

Kommunene hadde disposisjonsfond/mindreforbruk på i gjennomsnitt 8,2 pst. av driftsinntektene i 2015. Dette er en økning fra 2014. Nivået på disposisjonsfond varierer i stor grad mellom kommunene, også på fylkesnivå, jf. tabell 3.2. Kommunene i Akershus hadde de største driftsreservene med 14,5 pst.

Akkumulert merforbruk i landet var på 0,4 pst, jf. tabell 3.2. Dette er litt lavere enn i 2014 og viser at i snitt har kommunene med merforbruk redusert dette noe gjennom 2015. Østfold hadde høyest samlet merforbruk med 1,5 pst. etterfulgt av Sogn og Fjordane med 1,4 pst. og Møre og Romsdal med 1,3 pst.

Arbeidskapital

Arbeidskapital (eksklusive premieavvik) gir et bilde av likviditeten til kommunene. Målt som andel av driftsinntektene var arbeidskapitalen på 16,6 pst. i 2015, jf. tabell 3.2. Dette er en økning fra 2014, jf. figur 3.6. Arbeidskapitalen vil til en viss grad følge utviklingen i driftsresultatet, og de relativt gode driftsresultatene i 2015 tilsier også at likviditeten i sektoren skulle bedre seg.

Figur 3.6 Utviklingen i arbeidskapital (ekskl. premieavvik) for kommunene med Oslo i pst. av driftsinntektene. 2003–2015.

Figur 3.6 Utviklingen i arbeidskapital (ekskl. premieavvik) for kommunene med Oslo i pst. av driftsinntektene. 2003–2015.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser lå i gjennomsnitt på 97,9 pst. av totale driftsinntekter for hele landet ved utgangen av 2015. Dette er en økning fra 2014, jf. figur 3.7. Høyere gjeld gjenspeiler det høye investeringsnivået som kommunesektoren har hatt de siste årene. Langsiktig gjeld overstiger 100 pst. av driftsinntektene for åtte fylker.

Figur 3.7 Utviklingen i langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i pst. av driftsinntektene for kommunene med Oslo. 2003–2015.1

Figur 3.7 Utviklingen i langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser i pst. av driftsinntektene for kommunene med Oslo. 2003–2015.1

1 Fra og med 2012 kan statistikken identifisere gjeld og fordringer mellom kommunekassen og kommunale foretak. Dette gir bedre kvalitet på statistikken når gjelden aggregeres opp til konsernnivå, men innebærer et brudd i tidsserien i telleren fra 2011 til 2012. Fra og med 2014 inngår ikke merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i brutto driftsinntekter. Dette medfører et brudd i tidsserien i nevneren fra 2013 til 2014.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Sertifikatlån

Sertifikatlån utgjorde 12,4 pst. av langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser for hele landet, jf. tabell 3.2. Dette er en økning fra 2014 hvor sertifikatlån utgjorde 11,2 pst. av langsiktig gjeld.

Netto renteeksponering

I 2015 utgjorde netto renteeksponering 33,8 pst. av totale driftsinntekter for hele landet, jf. tabell 3.2. Det vil si at en renteøkning på 1 prosentpoeng isolert sett vil belaste kommuneøkonomien med vel 0,3 pst. av driftsinntektene. Kommunene er mer eksponert for en endring i rentenivået enn fylkeskommunene. Netto renteeksponering varierer fra 14,4 pst. i Vestfold til 65,5 pst. i Finnmark.

Tabell 3.3 Finansielle nøkkeltall for kommunene i 2015 i pst. av driftsinntektene. Sertifikatlån er oppgitt i pst. av langsiktig gjeld.

Netto driftsresultat (pst)

Disp.fond + mindreforbruk (pst)

Merforbruk (pst)

Arb.kapital ekskl. premieavvik (pst)

Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser (pst)

Sertifikatlån (pst)1

Netto renteeksponering (pst)

0101 Halden

2,3

1,2

12,6

-11,9

96,3

22,3

45,1

0104 Moss

3,9

8,7

0,0

9,4

98,0

0,0

51,0

0105 Sarpsborg

1,2

6,7

0,0

11,6

112,7

31,9

52,6

0106 Fredrikstad

1,2

7,0

0,0

13,4

108,0

0,0

38,7

0111 Hvaler

-0,8

6,5

0,0

28,1

101,2

0,0

1,9

0118 Aremark

0,5

1,2

0,0

27,4

76,3

0,0

17,5

0119 Marker

3,1

1,3

1,3

8,1

70,2

0,0

31,2

0121 Rømskog

2,5

30,7

0,0

42,7

32,5

0,0

-19,4

0122 Trøgstad

4,9

23,3

0,1

37,3

44,6

0,0

-20,5

0123 Spydeberg

0,0

1,3

0,1

23,5

93,3

0,0

29,8

0124 Askim

1,4

11,7

0,1

23,7

106,7

0,0

35,6

0125 Eidsberg

2,1

7,0

0,1

18,7

97,9

36,4

16,1

0127 Skiptvet

1,4

7,5

0,1

12,3

30,8

0,0

-12,3

0128 Rakkestad

1,7

4,2

0,0

5,3

102,6

0,0

59,8

0135 Råde

2,7

7,8

0,0

14,9

71,8

0,0

27,0

0136 Rygge

3,3

5,3

0,0

11,1

105,9

0,0

42,3

0137 Våler

5,6

16,6

0,0

19,4

54,6

0,0

10,5

0138 Hobøl

-0,2

0,1

7,0

0,3

64,8

0,0

32,3

Østfold

1,9

6,8

1,5

11,4

99,6

10,3

39,0

0211 Vestby

6,0

29,8

0,0

49,1

144,6

0,0

41,1

0213 Ski

0,1

9,9

0,0

16,7

132,6

0,0

50,1

0214 Ås

3,9

8,8

0,0

35,8

104,5

52,3

20,8

0215 Frogn

4,3

15,0

0,0

20,4

105,2

56,2

50,6

0216 Nesodden

2,9

6,3

0,0

10,6

96,7

0,0

38,9

0217 Oppegård

5,2

14,2

0,0

15,4

97,0

0,0

39,2

0219 Bærum

4,7

22,1

0,0

34,2

78,9

0,0

-0,1

0220 Asker

5,7

18,7

0,0

39,8

108,4

14,9

48,2

0221 Aurskog-Høland

4,4

11,2

0,0

35,6

85,8

34,8

3,3

0226 Sørum

0,5

3,3

0,0

44,1

169,8

0,0

80,5

0227 Fet

3,7

8,6

0,0

18,2

137,1

66,5

69,9

0228 Rælingen

1,8

4,9

0,0

12,9

122,8

16,2

63,2

0229 Enebakk

2,5

12,1

0,0

27,9

114,3

64,7

52,3

0230 Lørenskog

2,3

7,7

0,0

15,0

138,8

30,7

88,2

0231 Skedsmo

3,6

9,3

0,0

29,0

94,2

27,7

19,7

0233 Nittedal

3,5

14,4

0,0

21,4

66,1

0,0

7,8

0234 Gjerdrum

1,6

15,9

0,0

35,0

120,7

30,3

49,2

0235 Ullensaker

4,4

6,9

0,0

17,0

139,8

47,2

88,0

0236 Nes

3,8

15,1

0,0

24,3

67,7

0,0

11,7

0237 Eidsvoll

5,2

17,8

0,0

29,6

103,1

39,6

22,5

0238 Nannestad

4,3

18,9

0,0

30,1

115,2

41,1

41,6

0239 Hurdal

-0,3

5,6

0,0

10,8

107,2

0,0

59,9

Akershus

3,9

14,5

0,0

28,1

104,5

19,4

34,7

0301 Oslo kommune

3,9

7,4

0,0

-3,5

84,0

0,0

18,5

Oslo

3,9

7,4

0,0

-3,5

84,0

0,0

18,5

0402 Kongsvinger

4,6

9,4

0,0

17,5

99,7

0,0

39,6

0403 Hamar

3,0

12,9

0,3

32,5

116,0

0,0

52,2

0412 Ringsaker

4,0

22,9

0,0

46,5

85,0

0,0

6,4

0415 Løten

5,3

21,4

0,0

28,9

81,7

38,4

3,2

0417 Stange

5,1

19,1

0,0

25,1

86,9

0,0

26,6

0418 Nord-Odal

5,2

7,0

0,0

14,0

97,4

0,0

46,9

0419 Sør-Odal

4,6

5,3

0,0

8,0

81,3

10,1

39,3

0420 Eidskog

3,9

11,7

0,0

11,5

94,9

0,0

69,5

0423 Grue

1,3

0,8

2,4

0,3

94,3

0,0

57,6

0425 Åsnes

-0,3

0,5

2,0

0,4

69,7

0,0

53,8

0426 Våler

0427 Elverum

1,7

2,0

1,8

10,8

125,5

35,0

53,8

0428 Trysil

1,9

16,7

0,0

16,6

92,7

47,8

-5,1

0429 Åmot

2,7

7,0

0,0

17,4

104,6

0,0

52,5

0430 Stor-Elvdal

3,7

6,9

0,1

7,5

64,6

0,0

37,3

0432 Rendalen

7,4

20,8

0,0

32,6

66,7

0,0

3,7

0434 Engerdal

4,9

21,2

0,0

45,1

50,2

0,0

-21,1

0436 Tolga

5,4

6,0

1,1

9,1

64,7

0,0

34,4

0437 Tynset

1,1

5,5

0,0

22,3

82,5

0,0

27,6

0438 Alvdal

6,3

10,2

0,0

21,4

55,9

0,0

13,0

0439 Folldal

2,7

5,6

0,0

14,4

76,3

0,0

50,9

0441 Os

2,9

11,3

0,0

10,2

91,1

0,0

51,9

Hedmark

3,4

12,3

0,4

23,5

94,6

7,9

34,1

0501 Lillehammer

1,0

1,2

0,0

6,3

96,0

33,1

45,3

0502 Gjøvik

2,4

14,6

0,0

48,0

81,9

0,0

-5,1

0511 Dovre

1,8

4,5

0,0

3,3

83,4

0,0

15,0

0512 Lesja

8,9

6,1

0,2

16,9

76,6

0,0

15,2

0513 Skjåk

1,8

11,2

0,0

40,2

79,2

0,0

-45,0

0514 Lom

0515 Vågå

6,9

8,2

0,0

21,7

101,9

0,0

29,4

0516 Nord-Fron

4,9

6,8

0,0

31,4

76,0

0,0

21,5

0517 Sel

4,1

10,0

0,0

13,2

68,4

0,0

20,4

0519 Sør-Fron

-1,2

5,9

0,0

13,8

57,0

0,0

1,0

0520 Ringebu

5,2

15,9

0,0

22,1

95,1

0,0

30,8

0521 Øyer

0,0

4,6

0,9

3,2

132,7

44,7

61,4

0522 Gausdal

-0,5

17,1

0,0

24,4

112,4

18,8

6,9

0528 Østre Toten

3,0

4,5

0,0

12,5

86,9

22,1

23,4

0529 Vestre Toten

1,9

0,6

1,9

2,8

127,3

3,7

90,0

0532 Jevnaker

4,0

9,3

0,0

17,2

81,6

0,0

29,9

0533 Lunner

5,1

6,1

0,0

12,8

85,0

0,0

33,1

0534 Gran

0,0

5,7

0,0

10,6

73,2

0,0

27,6

0536 Søndre Land

1,9

10,4

0,0

47,5

51,6

0,0

-13,0

0538 Nordre Land

0,9

4,1

0,0

22,7

64,0

0,0

13,0

0540 Sør-Aurdal

3,5

8,1

0,1

26,5

77,6

64,6

20,5

0541 Etnedal

9,4

31,2

0,1

31,9

56,7

0,0

-20,3

0542 Nord-Aurdal

2,9

23,9

0,1

21,3

71,8

19,8

13,6

0543 Vestre Slidre

-0,8

6,8

1,7

6,9

68,8

0,0

22,5

0544 Øystre Slidre

3,4

27,2

0,1

28,1

73,1

0,0

20,4

0545 Vang

6,5

11,0

0,0

51,4

59,0

8,3

-22,9

Oppland

2,5

8,7

0,2

21,1

85,4

11,7

23,0

0602 Drammen

5,3

26,0

0,0

6,0

125,1

25,7

63,7

0604 Kongsberg

1,3

1,6

0,1

9,5

151,4

14,8

48,4

0605 Ringerike

4,5

3,4

0,0

11,0

59,2

0,0

11,5

0612 Hole

-4,3

0,1

9,9

-5,8

84,2

0,0

61,1

0615 Flå

3,4

11,2

0,0

34,1

68,5

0,0

4,4

0616 Nes

4,0

2,6

0,0

17,3

47,1

0,0

4,2

0617 Gol

2,3

18,0

0,0

33,1

72,4

0,0

7,3

0618 Hemsedal

4,1

16,4

0,0

21,2

70,6

0,0

3,1

0619 Ål

1,0

8,8

0,0

18,9

53,3

0,0

0,1

0620 Hol

2,8

8,1

0,0

30,6

91,6

0,0

-8,5

0621 Sigdal

1,7

7,4

0,0

29,1

77,4

0,0

4,0

0622 Krødsherad

6,6

17,5

0,0

28,0

54,6

0,0

-31,5

0623 Modum

0,9

3,9

0,0

12,6

76,3

0,0

0,2

0624 Øvre Eiker

0,5

6,4

0,0

11,4

98,0

0,0

42,1

0625 Nedre Eiker

0,9

0,4

3,3

2,1

97,9

0,0

38,0

0626 Lier

2,6

5,3

-0,5

12,7

116,4

33,7

55,4

0627 Røyken

2,3

8,3

-0,5

17,1

53,1

0,0

-9,3

0628 Hurum

3,6

7,0

-0,5

18,1

86,9

0,0

-2,1

0631 Flesberg

3,1

1,7

0,0

7,0

47,5

0,0

8,6

0632 Rollag

3,3

7,2

0,0

20,6

35,1

0,0

-2,8

0633 Nore og Uvdal

7,3

11,9

0,0

24,1

46,8

0,0

-9,3

Buskerud

3,0

10,3

0,4

11,8

96,6

13,8

31,7

0701 Horten

2,5

7,1

0,0

23,7

97,1

0,0

36,3

0702 Holmestrand

3,8

20,8

0,0

40,0

126,2

0,0

35,3

0704 Tønsberg

3,1

0,9

0,0

9,5

82,6

31,0

11,5

0706 Sandefjord

7,9

20,2

0,0

51,1

31,8

0,0

-15,7

0709 Larvik

0,3

3,2

0,0

23,8

111,0

5,3

8,4

0711 Svelvik

3,7

1,8

5,8

-2,3

84,6

0,0

37,0

0713 Sande

3,3

4,7

0,0

17,1

89,8

25,6

21,6

0714 Hof

1,2

3,6

0,0

8,7

40,2

0,0

5,2

0716 Re

0,4

3,6

0,0

28,8

109,7

44,3

62,7

0719 Andebu

3,2

16,4

0,0

36,4

69,2

0,0

23,8

0720 Stokke

2,4

8,7

0,0

18,4

46,1

0,0

-5,2

0722 Nøtterøy

2,8

10,3

0,0

22,1

113,4

2,5

40,9

0723 Tjøme

1,9

19,8

0,0

40,7

144,8

18,0

21,6

0728 Lardal

-0,4

17,3

0,0

45,9

60,2

0,0

-42,5

Vestfold

3,2

8,9

0,2

26,6

84,3

10,8

14,4

0805 Porsgrunn

-0,9

3,3

0,0

26,0

108,0

17,0

32,0

0806 Skien

2,7

6,0

0,1

15,5

98,7

38,1

36,4

0807 Notodden

6,0

5,6

0,0

11,9

101,6

0,0

37,0

0811 Siljan

6,4

14,9

0,0

44,7

67,3

69,2

-12,2

0814 Bamble

2,4

11,1

0,0

30,8

83,8

28,6

11,9

0815 Kragerø

2,4

2,0

0,2

8,7

112,6

-0,3

65,3

0817 Drangedal

0,0

3,6

0,0

7,5

144,9

52,3

57,5

0819 Nome

-1,6

0,0

1,7

-3,5

95,5

0,0

55,8

0821 Bø

2,2

0,3

1,1

5,2

104,7

0,0

62,1

0822 Sauherad

3,0

1,5

2,5

3,9

94,0

0,0

53,9

0826 Tinn

3,0

13,1

0,0

9,5

44,8

33,9

-7,9

0827 Hjartdal

0,5

9,6

0,0

11,5

39,9

0,0

3,2

0828 Seljord

2,2

6,4

0,0

12,7

96,5

0,0

54,3

0829 Kviteseid

1,1

3,7

0,0

1,9

47,5

0,0

-4,1

0830 Nissedal

4,1

2,1

0,0

19,5

82,8

0,0

-2,4

0831 Fyresdal

1,4

2,1

0,0

6,8

38,3

0,0

-27,0

0833 Tokke

-3,7

0,9

0,0

8,9

62,8

0,0

-10,4

0834 Vinje

6,4

13,1

0,0

20,4

86,6

0,0

16,1

Telemark

2,0

5,5

0,2

16,0

94,8

20,1

31,9

0901 Risør

3,2

7,5

0,1

15,1

115,0

29,2

58,9

0904 Grimstad

2,5

6,5

0,1

27,2

98,2

60,1

21,4

0906 Arendal

2,2

3,3

1,7

3,6

123,2

40,2

50,9

0911 Gjerstad

-3,1

16,7

0,1

21,8

147,6

0,0

70,8

0912 Vegårshei

2,0

2,6

0,1

30,1

94,9

0,0

35,9

0914 Tvedestrand

0,0

0,1

1,2

0,1

74,6

0,0

9,0

0919 Froland

5,4

6,8

0,1

30,9

143,0

0,0

60,2

0926 Lillesand

1,5

0,4

1,7

6,3

147,7

70,2

68,7

0928 Birkenes

1,8

1,5

0,1

16,3

112,3

10,6

73,7

0929 Åmli

4,1

8,0

0,1

31,8

112,4

0,0

49,9

0935 Iveland

0937 Evje og Hornnes

3,5

9,7

0,0

18,1

70,1

0,0

16,4

0938 Bygland

3,6

13,6

0,0

39,1

90,1

0,0

-54,8

0940 Valle

3,6

14,9

0,0

35,7

73,4

0,0

24,3

0941 Bykle

14,9

32,7

0,0

56,6

15,8

0,0

-152,3

Aust-Agder

2,7

5,7

0,9

15,5

111,2

35,8

37,9

1001 Kristiansand

2,4

10,5

0,0

19,5

132,0

7,3

76,1

1002 Mandal

3,5

9,7

0,0

15,5

103,5

12,6

43,5

1003 Farsund

2,6

4,3

0,0

26,3

104,0

46,0

25,0

1004 Flekkefjord

2,4

4,6

0,0

9,7

90,7

0,0

49,3

1014 Vennesla

5,0

15,4

0,0

26,5

77,4

15,1

8,7

1017 Songdalen

1,6

12,1

0,0

44,1

112,3

4,5

35,3

1018 Søgne

5,1

16,2

0,0

46,6

91,6

6,0

15,7

1021 Marnardal

2,1

41,6

0,0

73,9

72,9

0,0

-9,5

1026 Åseral

4,1

68,6

0,0

155,4

63,0

0,0

-94,0

1027 Audnedal

-0,5

27,7

0,0

134,6

74,1

0,0

-9,1

1029 Lindesnes

2,3

8,0

0,0

32,1

113,3

0,0

15,1

1032 Lyngdal

0,9

7,1

0,0

14,5

77,3

0,0

34,0

1034 Hægebostad

0,5

4,6

0,0

29,1

76,0

0,0

21,1

1037 Kvinesdal

5,3

15,8

0,0

24,4

81,2

0,0

23,1

1046 Sirdal

2,8

23,7

1,0

48,3

76,0

0,8

-24,3

Vest-Agder

2,8

11,9

0,0

26,4

109,8

8,7

47,0

1101 Eigersund

6,4

7,8

0,0

10,0

73,9

0,0

5,9

1102 Sandnes

3,3

19,3

0,1

26,7

101,9

69,2

22,7

1103 Stavanger

3,9

9,7

0,0

7,9

88,4

10,3

16,2

1106 Haugesund

2,0

1,7

5,4

-3,8

83,0

0,0

35,2

1111 Sokndal

0,9

10,1

0,5

39,9

100,2

85,5

67,5

1112 Lund

3,7

5,2

0,0

18,0

79,5

0,0

20,6

1114 Bjerkreim

2,5

6,7

0,0

16,5

59,8

60,3

-6,0

1119 Hå

6,6

16,5

0,0

34,1

80,3

0,0

2,2

1120 Klepp

4,2

11,8

0,0

16,7

84,7

17,5

29,0

1121 Time

2,9

1,7

0,0

7,8

95,8

16,7

45,1

1122 Gjesdal

1,4

6,7

0,0

27,6

122,1

0,0

40,5

1124 Sola

5,7

11,2

0,0

13,5

116,3

29,0

38,7

1127 Randaberg

3,6

5,4

0,0

23,4

111,8

36,6

36,9

1129 Forsand

-0,9

29,3

0,0

58,0

74,4

0,0

29,8

1130 Strand

3,8

6,7

0,0

17,8

82,5

0,0

27,9

1133 Hjelmeland

1,2

1,3

2,3

9,8

93,4

0,0

32,2

1134 Suldal

7,5

29,2

0,0

45,7

48,5

0,0

-28,5

1135 Sauda

0,9

6,2

0,0

24,2

89,8

0,0

13,3

1141 Finnøy

0,6

6,4

0,0

22,9

119,0

0,0

31,6

1142 Rennesøy

3,4

8,4

0,0

15,8

124,8

0,0

63,0

1144 Kvitsøy

3,7

21,4

0,0

26,9

69,6

0,0

14,9

1145 Bokn

0,3

11,0

0,0

32,8

77,3

0,0

15,5

1146 Tysvær

4,0

9,3

0,0

17,4

96,3

0,0

30,8

1149 Karmøy

3,3

4,8

0,0

18,5

67,6

0,0

-8,4

1151 Utsira

1,7

10,2

-122,9

26,3

64,0

0,0

0,8

1160 Vindafjord

-0,3

6,8

0,3

25,6

65,0

0,0

8,2

Rogaland

3,6

10,0

0,3

15,9

89,8

19,7

20,5

1201 Bergen

3,1

3,6

0,0

14,4

89,4

0,0

37,4

1211 Etne

2,0

13,6

0,0

20,2

71,3

30,6

23,4

1216 Sveio

4,1

9,0

0,0

18,4

71,2

18,4

11,7

1219 Bømlo

1,8

1,1

0,0

1,4

76,0

0,0

52,1

1221 Stord

3,7

3,4

0,0

14,3

111,6

57,2

30,7

1222 Fitjar

2,3

4,2

0,0

7,1

79,2

0,0

52,7

1223 Tysnes

1,1

11,3

0,0

18,4

78,3

0,0

24,7

1224 Kvinnherad

5,1

13,6

0,0

59,6

116,4

0,0

48,7

1227 Jondal

0,9

14,2

0,0

251,5

53,2

0,0

10,1

1228 Odda

6,2

7,9

0,0

23,3

66,0

19,1

-19,4

1231 Ullensvang

1,3

8,0

0,0

-104,9

58,5

0,0

17,8

1232 Eidfjord

10,7

32,3

0,0

69,8

32,8

0,0

-56,3

1233 Ulvik

3,1

13,1

0,0

79,6

68,1

0,0

-31,5

1234 Granvin

2,9

15,3

0,0

30,8

70,3

0,0

-7,7

1235 Voss

3,7

6,5

0,0

26,5

89,9

0,0

18,1

1238 Kvam

-3,0

1,6

0,0

24,9

132,7

33,1

58,1

1241 Fusa

0,7

1,4

0,0

7,8

77,5

0,0

44,6

1242 Samnanger

-0,4

-1,2

0,0

12,8

121,6

0,0

67,9

1243 Os

5,5

19,4

0,0

32,4

120,3

5,1

44,7

1244 Austevoll

0,2

6,6

0,0

5,3

91,1

0,0

61,4

1245 Sund

1,2

5,9

0,0

5,1

87,9

0,0

55,7

1246 Fjell

2,2

8,0

0,0

12,9

96,5

24,4

16,4

1247 Askøy

1,5

1,3

0,0

25,3

154,2

55,4

74,0

1251 Vaksdal

2,6

17,9

0,0

30,9

65,0

29,2

2,4

1252 Modalen

8,2

14,3

-5,1

34,3

27,0

0,0

-23,4

1253 Osterøy

1,4

-25,7

1256 Meland

3,1

6,2

0,0

15,6

85,6

25,3

15,3

1259 Øygarden

11,8

9,9

0,0

19,1

59,7

0,0

-12,5

1260 Radøy

3,1

1,1

0,0

6,6

68,1

0,0

24,3

1263 Lindås

2,9

14,9

0,0

23,9

88,4

0,0

18,9

1264 Austrheim

-3,2

0,1

3,3

2,4

108,0

0,0

54,7

1265 Fedje

1,6

8,8

0,1

18,7

40,5

0,0

-36,4

1266 Masfjorden

1,2

21,9

0,0

20,9

34,6

0,0

-8,4

Hordaland

3,0

5,9

0,0

17,8

92,7

10,5

34,2

1401 Flora

0,8

3,5

0,0

0,6

117,7

0,0

63,7

1411 Gulen

2,1

17,4

0,0

29,2

44,5

0,0

-10,4

1412 Solund

-0,5

1,3

0,0

11,8

72,5

0,0

38,6

1413 Hyllestad

0,0

3,0

0,0

10,5

83,4

0,0

55,2

1416 Høyanger

3,3

4,3

0,0

0,2

107,5

0,0

34,6

1417 Vik

21,4

7,2

0,0

15,5

69,0

0,0

21,4

1418 Balestrand

1,5

6,1

0,0

20,4

56,7

0,0

-4,3

1419 Leikanger

-4,0

11,7

2,7

-7,0

53,2

0,0

78,5

1420 Sogndal

5,4

11,9

0,0

24,5

75,6

0,0

33,5

1421 Aurland

21,8

11,4

0,0

41,0

37,6

0,0

-8,8

1422 Lærdal

-0,2

1,9

0,0

18,8

91,9

0,0

58,7

1424 Årdal

3,2

3,2

1,5

9,8

83,6

0,0

40,7

1426 Luster

1,4

12,0

0,0

27,3

105,8

0,0

32,5

1428 Askvoll

3,8

5,9

0,0

6,0

85,2

0,0

46,2

1429 Fjaler

0,5

1,6

0,0

20,6

76,3

65,8

39,0

1430 Gaular

0,1

0,8

1,9

11,9

82,5

0,0

40,0

1431 Jølster

1432 Førde

2,1

7,2

0,0

26,9

133,8

0,0

67,9

1433 Naustdal

-0,8

0,9

2,0

0,3

124,3

0,0

84,8

1438 Bremanger

17,6

2,3

24,3

-15,5

89,1

0,0

51,3

1439 Vågsøy

4,5

3,3

0,0

14,7

83,0

0,0

33,6

1441 Selje

5,0

5,7

5,1

1,2

83,1

0,0

53,2

1443 Eid

2,2

6,1

0,0

56,3

147,3

0,0

41,2

1444 Hornindal

1,6

17,2

0,0

30,1

119,3

0,0

12,4

1445 Gloppen

1,1

8,4

0,0

12,6

95,0

0,0

55,4

1449 Stryn

0,9

6,0

0,0

19,9

90,9

0,0

48,7

Sogn og Fjordane

3,8

6,3

1,4

15,9

95,9

1,6

44,6

1502 Molde

3,2

2,7

2,0

18,8

151,3

6,9

112,6

1504 Ålesund

1,6

1,1

3,3

11,1

129,9

48,9

55,9

1505 Kristiansund

0,8

0,1

1,7

6,7

127,6

69,7

59,4

1511 Vanylven

3,2

1,9

-3,5

11,3

85,7

0,0

51,6

1514 Sande

-3,3

0,0

2,0

29,7

108,7

19,9

50,5

1515 Herøy

-0,3

1,7

-0,5

16,8

119,9

0,0

70,0

1516 Ulstein

2,7

5,3

0,1

41,3

233,4

75,1

143,7

1517 Hareid

2,0

1,0

1,6

-1,3

92,4

0,0

48,4

1519 Volda

3,4

8,5

0,0

18,2

101,8

16,5

58,0

1520 Ørsta

4,3

7,6

0,0

8,5

85,8

43,8

36,6

1523 Ørskog

-2,3

3,3

1,1

40,3

125,8

0,0

50,7

1524 Norddal

-1,7

1,0

0,0

24,9

158,5

0,0

90,1

1525 Stranda

0,1

2,0

11,2

13,0

202,2

24,2

168,6

1526 Stordal

1528 Sykkylven

8,3

2,9

3,9

-9,0

94,1

0,0

61,5

1529 Skodje

0,0

6,7

0,0

27,2

105,0

0,0

61,9

1531 Sula

2,4

14,1

0,0

39,8

121,6

0,0

50,4

1532 Giske

-1,3

0,1

1,4

28,5

180,0

15,0

128,9

1534 Haram

0,1

4,2

0,0

108,2

139,7

84,4

27,2

1535 Vestnes

-0,4

0,3

0,0

-8,0

53,9

0,0

41,6

1539 Rauma

-1,4

0,5

2,3

15,2

86,2

0,0

39,5

1543 Nesset

1,3

2,7

0,0

19,4

118,6

0,0

49,8

1545 Midsund

1,2

3,1

0,0

27,8

103,9

0,0

48,8

1546 Sandøy

-2,5

28,0

4,2

87,8

114,1

0,0

-23,4

1547 Aukra

17,7

50,5

0,0

57,0

71,7

0,0

-19,6

1548 Fræna

4,3

3,0

0,0

20,3

41,9

0,0

34,1

1551 Eide

1,2

10,6

0,0

25,7

104,2

0,0

72,7

1554 Averøy

2,8

3,9

0,0

9,7

129,0

0,0

79,4

1557 Gjemnes

5,9

6,7

0,0

16,4

75,4

0,0

30,9

1560 Tingvoll

0,8

4,1

0,0

10,3

118,3

43,4

75,6

1563 Sunndal

3,6

16,0

0,0

17,4

67,5

0,0

23,7

1566 Surnadal

1,3

10,0

0,0

9,7

83,7

0,0

44,5

1567 Rindal

0,9

8,7

0,0

-0,6

77,6

0,0

33,8

1571 Halsa

5,8

10,1

0,0

16,2

103,6

0,0

47,8

1573 Smøla

0,3

6,0

0,0

11,4

69,4

0,0

9,5

1576 Aure

1,2

14,9

0,0

29,4

62,8

0,0

6,1

Møre og Romsdal

2,2

5,3

1,3

19,5

116,3

27,7

61,1

1601 Trondheim

3,1

4,7

0,0

46,5

121,5

3,6

29,9

1612 Hemne

2,1

9,6

0,0

21,9

59,9

0,0

-10,0

1613 Snillfjord

1617 Hitra

-1,6

10,6

0,0

47,4

186,0

0,0

77,1

1620 Frøya

-4,7

4,1

1,9

64,9

194,1

0,0

95,7

1621 Ørland

0,6

1,5

0,0

24,4

168,1

0,0

105,6

1622 Agdenes

2,5

25,5

0,0

49,9

47,1

0,0

-7,5

1624 Rissa

1,6

8,2

-0,9

34,8

151,3

0,0

57,4

1627 Bjugn

-4,9

0,7

8,6

3,3

156,5

0,0

77,3

1630 Åfjord

2,7

9,1

0,0

32,6

131,0

0,0

36,2

1632 Roan

3,6

1,7

6,5

-2,0

121,6

0,0

88,6

1633 Osen

3,3

15,6

0,0

37,8

129,0

0,0

33,0

1634 Oppdal

3,1

9,4

0,0

17,0

75,1

0,0

-31,1

1635 Rennebu

3,1

10,6

0,0

15,3

71,5

0,0

26,0

1636 Meldal

1,1

8,5

0,0

17,2

88,7

0,0

33,0

1638 Orkdal

3,9

13,7

0,0

19,9

84,7

17,6

17,2

1640 Røros

4,1

0,1

3,4

7,5

93,1

0,0

39,7

1644 Holtålen

9,3

3,6

0,0

12,5

120,6

0,0

65,3

1648 Midtre Gauldal

2,3

2,6

0,0

8,5

90,4

31,2

44,3

1653 Melhus

1,8

11,5

0,0

28,5

130,8

68,7

43,4

1657 Skaun

8,6

27,8

0,0

28,0

111,6

0,0

35,4

1662 Klæbu

0,9

10,5

0,1

10,9

90,2

0,0

34,2

1663 Malvik

-1,0

0,1

0,5

16,1

147,4

10,2

48,2

1664 Selbu

1,3

1,1

0,0

11,8

99,5

0,0

44,6

1665 Tydal

5,6

15,6

0,0

15,9

61,1

0,0

-1,7

Sør-Trøndelag

2,5

6,3

0,3

36,2

119,5

7,3

34,6

1702 Steinkjer

2,7

8,2

0,0

16,4

73,7

27,0

10,6

1703 Namsos

5,2

6,4

0,0

10,7

87,2

0,0

30,4

1711 Meråker

4,6

6,1

0,0

14,3

114,6

0,0

52,4

1714 Stjørdal

0,7

5,0

0,0

13,7

126,2

12,4

68,4

1717 Frosta

3,4

4,7

0,0

8,1

90,4

0,0

44,4

1718 Leksvik

1,4

1,2

0,0

-0,2

74,2

0,0

42,7

1719 Levanger

1,6

4,0

0,0

2,9

133,9

8,6

98,1

1721 Verdal

1,6

2,6

0,0

5,9

108,7

8,1

42,6

1724 Verran

2,1

1,0

0,2

5,1

121,3

30,0

84,9

1725 Namdalseid

0,6

7,1

0,0

12,1

120,5

0,0

80,2

1736 Snåase Snåsa

2,6

7,8

0,0

9,4

95,7

8,2

62,1

1738 Lierne

1,8

5,4

0,0

25,1

75,5

0,0

21,9

1739 Raarvihke Røyrvik

4,5

2,6

0,0

23,8

73,8

0,0

21,9

1740 Namsskogan

7,9

13,1

0,0

24,9

68,0

0,0

12,2

1742 Grong

2,6

9,7

0,0

17,3

99,7

0,0

63,6

1743 Høylandet

3,0

12,5

0,0

20,6

61,8

0,0

11,6

1744 Overhalla

5,1

10,8

0,0

13,5

105,6

0,0

50,9

1748 Fosnes

2,7

6,0

0,0

5,8

76,0

0,0

49,8

1749 Flatanger

1,8

3,9

0,0

9,6

67,7

0,0

34,4

1750 Vikna

-1,2

0,3

0,0

14,5

107,2

0,0

74,7

1751 Nærøy

2,9

4,6

0,0

19,9

106,4

0,0

63,8

1755 Leka

0,8

7,3

0,0

6,9

45,8

0,0

5,5

1756 Inderøy

2,9

9,5

0,0

17,8

119,1

20,6

66,1

Nord-Trøndelag

2,3

5,7

0,0

11,7

103,7

9,4

52,6

1804 Bodø

1,4

3,3

0,0

12,4

108,6

7,4

32,7

1805 Narvik

4,0

5,0

0,0

6,9

77,1

0,0

15,6

1811 Bindal

1,7

25,2

0,0

30,2

53,3

0,0

-11,8

1812 Sømna

2,7

11,2

0,0

14,9

90,3

0,0

41,0

1813 Brønnøy

-1,1

-1,1

4,9

1,8

108,4

0,0

69,0

1815 Vega

1816 Vevelstad

1818 Herøy

0,0

1820 Alstahaug

0,5

8,0

0,0

14,6

153,8

0,0

76,4

1822 Leirfjord

2,2

8,2

0,0

6,0

64,2

0,0

30,2

1824 Vefsn

2,5

10,6

0,0

14,0

115,1

17,1

56,8

1825 Grane

2,0

8,4

0,0

45,4

57,8

0,0

-11,5

1826 Hattfjelldal

23,0

16,0

0,0

41,5

40,8

0,0

-33,5

1827 Dønna

0,0

1828 Nesna

0,2

5,2

0,0

13,6

74,6

0,0

39,1

1832 Hemnes

11,3

9,5

0,0

15,8

102,7

0,0

59,7

1833 Rana

7,1

11,6

-1,3

19,3

103,3

0,0

19,4

1834 Lurøy

1835 Træna

1836 Rødøy

-2,2

0,8

1,5

28,3

105,9

0,0

39,9

1837 Meløy

-2,1

4,4

3,7

13,8

64,1

0,0

22,2

1838 Gildeskål

-3,2

3,7

0,0

118,6

97,3

0,0

-77,0

1839 Beiarn

0,6

12,6

0,0

180,4

79,5

0,0

-135,1

1840 Saltdal

1841 Fauske

-0,6

1,6

0,0

-1,3

95,7

0,0

46,8

1845 Sørfold

1848 Steigen

-4,6

1,2

8,6

20,9

116,5

0,0

57,1

1849 Hamarøy Hábmer

1850 Divtasvuodna Tysfjord

1851 Lødingen

-1,0

4,4

1,2

5,9

59,1

0,0

28,1

1852 Tjeldsund

1853 Evenes

1854 Ballangen

1856 Røst

5,5

6,3

0,0

6,3

105,8

0,0

43,0

1857 Værøy

-2,5

1,3

3,5

10,7

73,3

0,0

33,1

1859 Flakstad

2,8

0,4

12,2

-7,8

77,4

0,0

62,4

1860 Vestvågøy

3,4

0,1

2,5

5,8

82,8

3,3

43,4

1865 Vågan

6,3

5,4

2,3

12,6

102,6

0,0

47,4

1866 Hadsel

4,5

0,5

2,9

9,5

108,3

0,0

63,7

1867 Bø

1868 Øksnes

1,2

0,9

0,1

8,0

102,9

0,0

50,5

1870 Sortland

-0,7

5,0

0,0

4,1

88,1

0,0

67,3

1871 Andøy

2,8

2,0

0,3

13,0

71,2

0,0

41,0

1874 Moskenes

1,3

0,2

16,3

9,2

154,9

0,0

116,9

Nordland

2,7

5,9

0,8

15,4

96,2

2,9

36,8

1902 Tromsø

0,4

1,7

0,0

1,2

118,3

33,8

54,0

1903 Harstad

1,9

2,8

0,0

12,8

130,1

0,0

62,1

1911 Kvæfjord

3,4

2,4

1,3

-7,6

41,8

0,0

29,4

1913 Skånland

1,0

2,2

0,0

10,7

103,0

0,0

67,9

1917 Ibestad

-1,0

2,1

0,0

9,3

76,2

0,0

44,6

1919 Gratangen

2,6

6,1

0,0

4,8

93,2

0,0

64,9

1920 Loabák Lavangen

4,7

8,3

0,0

29,2

91,5

0,0

28,7

1922 Bardu

1923 Salangen

2,1

2,8

0,0

3,9

105,8

0,0

81,0

1924 Målselv

2,6

4,2

0,0

8,0

88,4

0,0

61,0

1925 Sørreisa

1926 Dyrøy

2,8

5,1

0,0

8,2

92,2

0,0

68,4

1927 Tranøy

1,6

4,6

0,0

5,5

69,8

0,0

33,4

1928 Torsken

-1,5

0,0

14,0

5,3

89,6

0,0

44,3

1929 Berg

-1,5

12,0

0,1

19,9

92,4

0,0

-2554,0

1931 Lenvik

1,4

1,7

0,0

3,5

103,1

0,0

69,7

1933 Balsfjord

1,4

4,7

0,2

11,5

103,8

0,0

55,3

1936 Karlsøy

2,9

1,8

0,1

0,0

114,0

0,0

61,0

1938 Lyngen

0,7

5,4

0,0

8,4

146,2

0,0

116,5

1939 Storfjord Omasvuotna Omasvuono

5,7

3,8

0,0

16,8

96,3

16,9

36,9

1940 Gáivuotna Kåfjord

3,9

-0,2

0,1

10,1

84,6

0,0

45,4

1941 Skjervøy

3,6

6,4

0,3

10,5

99,0

0,0

50,6

1942 Nordreisa

1,1

0,0

-0,3

3,2

2,9

0,0

-38,5

1943 Kvænangen

-2,4

8,9

0,0

13,3

110,7

0,0

18,4

Troms

1,4

2,8

0,2

6,0

105,7

14,7

53,9

2002 Vardø

8,2

27,7

0,0

24,6

170,6

0,0

68,9

2003 Vadsø

2,9

2,0

1,0

6,2

143,5

68,4

123,0

2004 Hammerfest

8,6

8,8

0,0

28,4

206,8

2,3

111,5

2011 Guovdageaidnu Kautokeino

4,5

-0,2

0,0

10,8

69,2

0,0

52,2

2012 Alta

1,8

2,8

0,0

12,4

90,2

0,0

35,3

2014 Loppa

2,9

18,5

0,0

28,1

33,7

0,0

-20,4

2015 Hasvik

8,6

27,5

0,0

29,8

37,4

0,0

-16,9

2017 Kvalsund

5,6

12,3

0,0

34,2

101,1

0,0

36,9

2018 Måsøy

-0,8

4,0

0,2

18,5

85,8

0,0

16,9

2019 Nordkapp

2,2

5,9

0,0

-1,2

98,4

35,7

87,3

2020 Porsanger Porsángu Porsanki

5,1

3,2

4,2

0,7

83,6

0,0

49,2

2021 Kárásjohka Karasjok

-0,4

2,8

0,0

18,2

69,1

0,0

27,0

2022 Lebesby

-0,4

10,1

0,0

14,3

99,9

0,0

37,7

2023 Gamvik

1,3

0,9

2,3

3,7

99,5

0,0

59,8

2024 Berlevåg

5,1

22,9

0,0

45,4

116,8

0,0

45,3

2025 Deatnu Tana

2027 Unjárga Nesseby

2028 Båtsfjord

2030 Sør-Varanger

0,5

2,1

0,2

17,5

127,3

0,0

85,1

Finnmark

3,6

6,6

0,4

17,5

115,3

8,8

65,5

Landet

3,0

8,2

0,4

16,6

97,9

12,4

33,8

1 Det er knyttet stor usikkerhet til datakvaliteten. Det er grunn til å tro at ikke alle (fylkes)kommunekonsernene har fordelt kortsiktige- og langsiktige lån på riktige kapitler i balansen. Det kan altså være at en større andel av lånene er tatt opp i sertifikater (og obligasjoner) enn det tallene tilsier.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til dokumentets forside