Prop. 130 LS (2015–2016)

Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Da Stortinget i juni 2014 behandlet kommunereformen som en del av Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015, ba et flertall på Stortinget om at det ble gjennomført en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Regjeringen la i Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, fram forslag til prosess for en regionreform. Etter Stortingets behandling av oppgavemeldingen, inviterte kommunal- og moderniseringsministeren alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å innlede prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag hadde allerede startet sine prosesser, og har nå gjort vedtak om å bli den første sammenslåingen i regionreformen.

I denne proposisjonen fremmer regjeringen forslag om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke, med virkning fra 1. januar 2018. Forslaget er i tråd med Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuners søknad av 27. april 2016 om sammenslåing til Trøndelag fylke. Regjeringen vil legge til rette for dekning av engangskostnader ved fylkessammenslåinger etter en standardisert modell som også vil gjelde for kommende fylkessammenslåinger. En sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vil gi 30 mill. kroner til dekning av engangskostnader.

Endring i fylkesinndelingen vil påvirke gjennomføringen av stortingsvalg ettersom fylkene er valgdistriktene ved stortingsvalg. I denne proposisjonen redegjøres det for disse konsekvensene og hvordan de kan håndteres. Det foreslås ingen konkrete lovendringer nå. Departementet vil arbeide med å gjøre nødvendige tilpasninger i valglov, valgforskrift og i valgrutiner, og komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer i lov på et senere tidspunkt.

En fylkessammenslåing vil ha konsekvenser for rammeoverføringene gjennom inntektssystemet. Regjeringen legger til grunn at Trøndelag fylkeskommune ikke skal tape i inntektssystemet på å slå seg sammen, og tilrår at den nye fylkeskommunen kompenseres for nettotap i utgiftsutjevningen som kan knyttes til sammenslåingen.

Fylkene er navngitt i § 2 i lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn. Fylkessammenslåingen vil kreve lovendring, og departementet legger derfor frem forslag om lovendring som kan tre i kraft 1. januar 2018.