Prop. 130 LS (2015–2016)

Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn

Til innholdsfortegnelse

5 Departementets vurdering

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har etter departementets vurdering gjennomført en god og involverende prosess. Det er lagt opp til bred innbyggerinvolvering, som har gitt fylkestingene støtte til å gå videre i prosessen. En sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker vil etter regjeringens vurdering være i tråd med målene for regionreformen.

Dagens fylkesstruktur har gjort at fylkene er et sentralt element i organiseringen av det norske samfunnet på mange områder. En sammenslåing av to fylker vil derfor ha konsekvenser også for andre organisasjoner enn de to berørte fylkeskommunene. Endring av fylkesnummer og kommunenummer vil i varierende grad være ressurskrevende for flere statlige etater. Det er derfor viktig og nødvendig at alle berørte etater setter dette på dagsorden slik at tjenester leveres og systemer fungerer også etter en fylkessammenslåing.

Regjeringen mener at det er riktig å legge til rette for sammenslåinger som er ønsket, og tilrår at Stortinget vedtar sammenslåingen i tråd med søknad fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, som ønsker sammenslåing fra 1. januar 2018.

Etter Stortingets behandling av saken, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet legge til rette for kongelig resolusjon som sørger for de formelle vedtakene som er nødvendig for å opprettholde framdriften i sammenslåingsprosessen. Departementet vil også legge frem for Stortinget forslag til lovendringer som er skissert i denne proposisjonen.