Prop. 130 LS (2015–2016)

Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør- Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og vedtak til lov om endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn (sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker) i samsvar med et vedlagt forslag.