Prop. 135 L (2021–2022)

Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)

Til innholdsfortegnelse

6 Kreditorer og andre rettighetshavere

6.1 Forslaget i høringsnotatet

Ved opphevelse av boligstiftelser skal oppretterkommunen overta stiftelsens eiendeler og rettigheter, men også dens forpliktelser. Dette kan dreie seg om kontrakter om leie av boliger, innkjøp av varer og tjenester med videre. I høringsnotatet ble det foreslått at kreditorer og andre rettighetshavere knyttet til den virksomheten som skal overføres, ikke kan motsette seg at stiftelsens forpliktelser og rettigheter overdras til kommunen. Departementet foreslo at Stiftelsestilsynet skal kunngjøre vedtak om opphevelse i Brønnøysundregistrene. Det ble foreslått at stiftelsens kreditorer i kunngjøringen skulle varsles om at stiftelsens eiendeler og forpliktelser, var overført til kommunen.

6.2 Høringsinstansenes syn

Stiftelsesklagenemnda peker på at formålet med varsel til kreditorer normalt er å gi disse mulighet til å gjøre innsigelser, og kreve betaling eller sikkerhetsstillelse. Nemnda viser til at departementets forslag går ut på at kreditorer ikke kan motsette seg at stiftelsens forpliktelser overtas av kommunen. Den Norske Advokatforening (Advokatforeningen) skriver at dersom formålet er å varsle kreditorene, bør dette gjøres ved notifikasjon til den enkelte kreditor i samsvar med gjeldende prinsipper for debitorskifte.

6.3 Departementets vurdering

Etter vanlige formuerettslige regler kan ikke stiftelsens kontraktsposisjoner overføres til kommunen med frigjørende virkning for stiftelsen, uten medkontrahentens samtykke. Tilsvarende gjelder andre forpliktelser. Enkelte rettigheter kan også anses å være av en slik art at overføring i utgangspunktet krever samtykke eller særlig hjemmel.

Departementet foreslår at stiftelsens forpliktelser og rettigheter skal overføres til kommunen, uten at kreditorene eller andre berørte kan motsette seg dette. Dette innebærer at motparten må akseptere at kommunen trer inn i stiftelsens sted. Etter departementets vurdering innebærer ikke dette en urimelig risiko for motparten. Selv om stiftelsen fritas for ansvar når forpliktelsen er overført til kommunen, forringes ikke motpartens kreditorposisjon. Kommunene kan i motsetning til stiftelsen ikke gå konkurs, og kreditorenes dekningsmulighet blir derfor ikke svekket. Departementet viser til at en tilsvarende løsning ble valgt i forbindelse med at ansvaret for riksveinettet ble overført fra staten til fylkeskommunene og Oslo kommune, jf. lov 19. juni 2009 nr. 109 om omklassifisering av veg.

Boligstiftelsene opererer i de fleste tilfellene som en del av, eller i nært samarbeid med, kommunene. Utover endret formell kontraktspart, og noe ulik kontraktsadministrasjon, er det vanskelig å tenke seg at ulempen for avtalemotpartene skal være av en slik karakter at det er rimelig at de skal kunne motsette seg overføring. Dette gjelder både leverandører, leietakere og andre avtaleparter. I det tilfellet at ulempen med en offentlig kontraktspart anses som for stor, legger departementet til grunn at ordinært utløp av kontrakter og oppsigelsesbestemmelser i avtalene, benyttes. Virksomheten som overføres er i hovedsak uforandret, og en annen løsning vil etter departementets syn innebære en uforholdsmessig byrde for kommunene.

Advokatforeningen har gitt innspill om at det bør gjelde et krav om sikkerhetsstillelse for kommunens evne til å oppfylle eksisterende plikter. Departementet viser til at kreditor muligens vil oppleve endring av risiko når en kommune overtar gjelden, avhengig av kommunens økonomi og gjeldsgrad. For kreditor kan det ha gitt en trygghet at en stiftelse ikke har andre aktiviteter eller forpliktelser utover å leie ut boliger. Risikoen for forsinket oppfyllelse fra kommunens side vil variere med kommunens rutiner. Ettersom kommunen ikke kan gå konkurs, vil kreditor være sikret oppgjør, eventuelt med påslag for forsinkelsesrenter.

Forslaget vil innebære at både fast eiendom og pantegjeld, vil overføres fra boligstiftelsen til kommunen.

Departementet er enig med Advokatforeningen i at varsel til kreditor bør gjøres ved notifikasjon til den enkelte kreditor. Departementet foreslår derfor at kommunen skal informere stiftelsens kreditorer om overføring av forpliktelser i forbindelse med opphevelse av stiftelsen. Ettersom kreditorer og andre rettighetshavere ikke kan motsette seg overføring av stiftelsens forpliktelser til kommunen, foreslås det ikke at vedtak om opphevelse kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Til forsiden