Prop. 135 L (2021–2022)

Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden