Prop. 135 L (2021–2022)

Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner)

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til bestemmelsene i lovforslaget

Til § 55 a

Paragrafen definerer virkeområdet for kapittel 6 A, og angir to kumulative vilkår som begge må være oppfylt for at reglene i kapittel 6 A, skal gjelde. Ifølge første ledd gjelder bestemmelsene i dette kapitlet for stiftelser som har til formål å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, og derfor trenger bistand til å skaffe eller beholde egnet bolig (bokstav a), og er opprettet av én eller flere kommuner (bokstav b).

Kommunen må selv vurdere om den aktuelle boligstiftelsen har et formål som omfattes av bokstav a. Formuleringen i bokstav a bygger på sosialtjenesteloven § 15 hvor det fremgår at «[k]ommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet». I rundskrivet til sosialtjenesteloven (R35-00) er det presisert at «[k]ommunen har et ansvar for å sikre en forsvarlig bolig for personer som av økonomiske, sosiale, helsemessige eller mer sammensatte forhold ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet». At kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke «selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet» fremgår også i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7. Bestemmelsen tolkes i overensstemmelse med dette.

Bokstav b forutsetter at boligstiftelsen er opprettet av én eller flere kommuner. Bokstaven sier ikke noe om tilførsel av egenkapital, og må forstås slik at det ikke hindrer opphevelse hvis en annen enn oppretterkommunen har tilført egenkapital ved opprettelsen. Dette anses ikke å bli en aktuell problemstilling i mer enn et fåtall tilfeller, og kommunen må i så fall selv vurdere om kapital fra private innskytere har et særskilt vern etter Grunnloven.

At stiftelsen også har ervervet enkelte eiendommer som benyttes av personer som ikke faller inn under denne definisjonen, er ikke til hinder for opphevelse etter de foreslåtte reglene.

Andre ledd presiserer at de alminnelige regler om omdanning i kapittel 6 ikke gjelder for boligstiftelser som oppheves etter bestemmelsene i kapittel 6 A. Bestemmelsene om andre former for omdanning vil komme til anvendelse, men hvis det er snakk om opphevelse vil kapittel 6 A og de særskilte saksbehandlingsreglene gjelde alene.

Til § 55 b

Paragrafen regulerer både formelle krav knyttet til vedtaket om opphevelse og meldingen til Stiftelsesregisteret.

Første ledd første punktum fastsetter at en kommune som ønsker å benytte seg av adgangen til å oppheve boligstiftelsen, må treffe slikt vedtak innen 31. desember 2028. Sluttdato for vurdering om opphevelse er satt til utgangen av 2028 for at også påfølgende kommunestyre får mulighet til å vurdere opphevelse. Det nye kommunestyret etter kommune- og fylkestingsvalgene i henholdsvis 2023 og 2027, vil dermed ikke bli låst av de vurderingene det sittende kommunestyret gjør omkring boligstiftelsen. Samtidig vil en sluttdato bety at boligstiftelsen ikke vil måtte leve i uvisshet utover sluttdatoen.

Myndigheten til å treffe vedtak om opphevelse av boligstiftelser er lagt til «kommunen». Det er dermed ikke et delegeringsforbud etter lovbestemmelsen.

Andre punktum i første ledd fastslår at dersom flere enn én kommune har vært oppretter, må vedtak om opphevelse treffes av samtlige kommuner. Bestemmelsen forutsetter dermed at alle oppretterkommuner er enige om å oppheve boligstiftelsen.

Tredje punktum i første ledd dekker de tilfeller der oppretterkommunen har opphørt å eksistere. Dette kan være som følge av kommunesammenslåing, kommunedeling eller andre årsaker. I så fall er det kommunen eller kommunene hvis areal dekker oppretterkommunen, som kan treffe vedtak om opphevelse.

Andre ledd første punktum presiserer kommunens plikt til å melde vedtak om opphevelse av stiftelsen til Stiftelsesregisteret, slik at stiftelsen slettes i registeret. Melding skal gis uten ugrunnet opphold etter at vedtaket er fattet. Dette tilsvarer fristen i gjeldende § 8 for melding om opphør til Stiftelsesregisteret. Andre punktum viser til § 55 c, og lister opp de dokumenter som skal følge med meldingen med vedtak om opphevelse. Både rapporten, vedlegg til denne, uttalelser fra styret og de ansatte skal følge med meldingen til Stiftelsesregisteret. Opplistingen av nødvendige vedlegg henger sammen med formalkontrollen som er lovfestet i § 55 d.

Etter tredje punktum skal kommunen sørge for at alle kreditorer med kjent adresse så vidt mulig skal varsles om opphevelsen. Notifikasjon til hver enkelt kreditor er i samsvar med gjeldende prinsipper for debitorskifte.

Til § 55 c

Paragrafen pålegger kommunen å utarbeide en skriftlig rapport om opphevelsen, og inneholder krav til innholdet i rapporten.

Første ledd pålegger kommunen plikt til å utarbeide en rapport før den treffer vedtak om opphevelse etter § 55 b. Rapporten skal minst angi; hvordan kommunen planlegger å bruke eiendelene i stiftelsen (bokstav a), konsekvenser for stiftelsens kreditorer (bokstav b) og for ansatte i stiftelsen (bokstav c), hvordan stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal overføres til kommunen (bokstav d), og plan for gjennomføring av opphevelsen (bokstav e). Dersom det er to eller flere kommuner som har opprettet stiftelsen, eller dersom oppretterkommunen har opphørt å eksistere, skal det etter bokstav f fremgå av rapporten hvordan stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal fordeles.

Andre ledd fastsetter at stiftelsens vedtekter, siste årsregnskap og eventuell årsberetning og revisjonsberetning for stiftelsen, skal følge som vedlegg til rapporten. Det samme gjelder mellombalanse for stiftelsen, dersom rapporten utarbeides mer enn seks måneder etter balansedagen for det senest fastsatte årsregnskapet.

Etter tredje ledd første punktum skal kommunen forelegge rapporten med vedlegg for styret og eventuelle ansatte i stiftelsen for uttalelse. Kommunen skal etter andre punktum sette fristen for å avgi uttalelse til minst fire uker. Kommunen kan dermed også velge å sette en lengre frist enn fire uker.

Etter fjerde ledd skal uttalelse fra styret og de ansatte, eller representanter for de ansatte i stiftelsen, inngå i saksdokumentene ved den videre behandlingen av saken i kommunen.

Til § 55 d

Når Stiftelsestilsynet har mottatt melding om vedtak om opphevelse, skal tilsynet etter første punktum prøve om vedtaket er i samsvar med §§ 55 a til 55 c før vedtaket registreres i Stiftelsesregisteret, og stiftelsen slettes.

Stiftelsestilsynet skal kun gjennomføre en formalkontroll, og ikke behovsprøve vedtaket om opphevelse. Prøving av vedtaket vil bestå i å kontrollere følgende formelle forhold: at oppretterkommunen(e) har truffet vedtak om opphevelse, at det er tale om en boligstiftelse opprettet av én eller flere kommuner, at vedtaket er truffet innen 31. desember 2028, at det er utarbeidet en rapport i tråd med kravene i § 55 c, at styret og ansatte i stiftelsen har blitt forelagt rapporten og har fått anledning til å uttale seg innen en frist på minst fire uker, at uttalelsene inngikk i saksdokumentene ved behandlingen av vedtak om opphevelse i kommunen og at alle kreditorer er varslet om opphevelsen.

Dersom Stiftelsestilsynet finner at vedtaket ikke er i samsvar med §§ 55 a til 55 c, skal vedtaket nektes registrert, jf. siste punktum.

Til § 55 e

Paragrafen regulerer det nærmere tidspunktet for ikrafttredelse av opphevelsen og virkningene av ikrafttredelsen.

Når vedtak om opphevelse er registrert i Stiftelsesregisteret, er stiftelsen ifølge bokstav a opphevet. Samtidig er virkningen ifølge bokstav b at stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser anses som overført til kommunen. Eiendeler hvor den juridiske eiendomsretten overdras vederlagsfritt til kommunen, skal behandles som en investering dersom eiendelen kan klassifiseres som et anleggsmiddel. Overdragelse av eiendeler klassifisert som anleggsmidler skal utgiftsføres som kjøp av anleggsmidler, og inntektsføres som overføringsinntekt i investeringsregnskapet.

Etter bokstav c vil også eventuelle andre virkninger som kommunen har bestemt i rapporten etter § 55 c, inntre fra samme tid.

Til forsiden