Prop. 159 L (2016–2017)

Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)

Til innholdsfortegnelse

11 Krisehåndtering av forsikrings- og pensjonsforetak

11.1 Innledning

Det er i dag felles regler om soliditetssvikt og offentlig administrasjon i finansforetakloven kapittel 20 for alle finansforetak, herunder forsikrings- og pensjonsforetak. Dersom disse reglene etter departementets forslag blir erstattet av et nytt regelverk for krisehåndtering av banker, kredittforetak, mv., i tråd med krisehåndteringsdirektivet, bør de eksisterende reglene inntil videre fortsette å gjelde for forsikrings- og pensjonsforetak. I tillegg bør det foretas enkelte andre lovtekniske tilpasninger for å gjøre plass til de nye reglene for banker, kredittforetak, mv.

11.2 Gjeldende rett

Finansforetakloven kapittel 20 regulerer garantiordninger for forsikringsvirksomhet. Paragrafene 20-1 til 20-7 regulerer garantiordningen for skadeforsikring, og § 20-8 gir hjemmel for å gi forskrift om garantiordninger for kredittforsikringsforetak, livsforsikringsforetak og pensjonsforetak.

Finansforetakloven kapittel 21 om soliditetssvikt og offentlig administrasjon inneholder regler som er felles for alle finansforetak, herunder også forsikrings- og pensjonsforetak.

11.3 Banklovkommisjonens utkast

Som nevnt i avsnitt 2.4, har Banklovkommisjonen valgt å dele opp sin utredning om revisjon av banksikringslovgivningen i to deler, der regler om krisehåndtering av forsikringsforetak behandles i del II av utredningen, som ventes avgitt høsten 2017. Første del av utredningen, NOU 2016: 23, inneholder derfor ikke regler om krisehåndtering av forsikringsforetak.

Banklovkommisjonens foreliggende lovutkast innebærer at reglene om krisehåndtering av banker mv. skal utgjøre et nytt kapittel 20 i finansforetaksloven. Utkastet inneholder ikke nærmere regler om forholdet til eksisterende regler i kapittel 20 om garantiordninger for forsikringsvirksomhet, og avklarer ikke om det er behov for endringer i kapittel 21 om offentlig administrasjon som følge av at et nytt regelsett for banker mv.

11.4 Høringsinstansenes syn

Pensjonskasseforeningen anser det som uhensiktsmessig å utarbeide et nytt regelverk for krisehåndtering i forsikringssektoren på nåværende tidspunkt, og mener at gjeldende bestemmelser i finansforetaksloven kapittel 21 antas å være tilfredsstillende inntil et eventuelt nytt EU-regelverk blir innført, med følgende begrunnelse:

«EUs krisehåndteringsdirektiv gjelder ikke for foretak i forsikringssektoren. Banklov-kommisjonen har likevel iverksatt en egen utredning av behovet for ny lovgivning om krisehåndtering av forsikrings- og pensjonsforetak, og et utkast til et revidert kapittel 21 i finansforetaksloven om slik krisehåndtering forventes fremlagt i løpet av første halvår 2017.
EU har foreløpig ikke fremmet noe «krisehåndteringsdirektiv» for forsikringssektoren. EIOPA har riktignok publisert et notat vedrørende mulig harmonisering av regelverk for krisehåndtering av forsikringsforetak1, men et eventuelt direktiv på området er ikke nært forestående. Det er følgelig ikke noe presserende behov for, hva gjelder forsikringsforetak, å endre gjeldende bestemmelser om soliditetssvikt og offentlig administrasjon jf. kapittel 21 i finansforetaksloven.».

11.5 Departementets vurdering

Departementet viser til at forslaget om et nytt kapittel 20 i finansforetaksloven om krisehåndtering av banker mv., utformet i tråd med krisehåndteringsdirektivet, medfører behov for å flytte bestemmelsene i dagens kapittel 20 som omhandler garantiordning for skadeforsikringsforetak. Departementet foreslår å flytte disse bestemmelsene til et nytt kapittel 20A i loven.

Videre er det, ettersom Banklovkommisjonen fremdeles arbeider med utkast til nye lovregler om krisehåndtering av forsikringsforetak, behov for å videreføre eksisterende regler om offentlig administrasjon i kapittel 21 for forsikrings- og pensjonsforetak inntil videre. Etter departementets syn er det ikke hensiktsmessig nå å ta stilling til om det bør gjøres endringer i reglene på dette området for forsikringsforetak, ettersom Banklovkommisjonen for tiden utreder dette. Departementet foreslår derfor bare å endre virkeområdet til kapitlet, slik at det ikke lenger skal gjelde de foretak som er omfattet av reglene om krisehåndtering i kapittel 20, det vil si at det ikke skal gjelde banker, kredittforetak mv. I tillegg foreslår departementet å fjerne enkelte henvisninger til foretakstyper som ikke skal være omfattet av kapitlet, samt henvisninger til innskudd. For øvrig foreslår departementet bare å gjøre de endringene i kapitlet som er nødvendige for å tilpasse virkeområdet.

Til dokumentets forside