Prop. 16 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, blir auka med

14 758 000

frå kr. 822 565 000 til kr. 837 323 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, blir redusert med

9 000 000

frå kr. 10 022 000 til kr. 1 022

78

Noregs tilskott til NATO sitt og internasjonale driftsbudsjett, kan overførast, blir redusert med

70 000 000

frå kr. 243 520 000 til kr. 173 520 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 47, blir redusert med

443 454 000

frå kr. 2 706 455 000 til kr. 2 263 001 000

1720

Felleskapasitetar i Forsvaret

01

Driftsutgifter, blir auka med

1 126 960 000

frå kr. 9 750 057 000 til kr. 10 877 017 000

1723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsutgifter, blir auka med

22 200 000

frå kr. 282 813 000 til kr. 305 013 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter, blir auka med

150 612 000

frå kr. 5 205 315 000 til kr. 5 355 927 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter, blir auka med

94 523 000

frå kr. 4 116 541 000 til kr. 4 211 064 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter, blir redusert med

135 865 000

frå kr. 5 132 194 000 til kr. 4 996 329 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter, blir auka med

62 792 000

frå kr. 1 338 370 000 til kr. 1 401 162 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

41 515 000

frå kr. 1 965 641 000 til kr. 2 007 156 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760, post 45, blir auka med

106 689 000

frå kr. 1 653 611 000 til kr. 1 760 300 000

44

Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, blir auka med

15 072 000

frå kr. 81 331 000 til kr. 96 403 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 45, blir auka med

30 312 000

frå kr. 5 943 403 000 til kr. 5 973 715 000

48

Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, blir redusert med

3 800 000

frå kr. 67 684 000 til kr. 63 884 000

75

Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskott til NATO sitt investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 44, blir auka med

14 397 000

frå kr. 92 430 000 til kr. 106 827 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1761, post 45, blir redusert med

25 000 000

frå kr. 189 034 000 til kr. 164 034 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 45, blir auka med

25 000 000

frå kr. 7 787 467 000 til kr. 7 812 467 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1710, post 47, blir auka med

288 000 000

frå kr. 1 022 487 000 til kr. 1 310 487 000

1790

Kystvakta

01

Driftsutgifter, blir auka med

32 580 000

frå kr. 950 664 000 til kr. 983 244 000

1791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsutgifter, blir redusert med

45 377 000

frå kr 955 451 000 til kr. 910 074 000

1792

Norske styrkar i utlandet

01

Driftsutgifter, blir redusert med

150 721 000

frå kr. 1 010 666 000 til kr. 859 945 000

Inntekter:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

4700

01

Driftsinntekter, blir auka med

14 758 000

frå kr. 25 145 000 til kr. 39 903 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter, blir redusert med

12 500 000

frå kr. 3 657 419 000 til kr. 3 644 919 000

47

Sal av eigedom, blir auka med

12 500 000

frå kr. 503 574 000 til kr. 516 074 000

4720

Felleskapasitetar i Forsvaret

01

Driftsinntekter, blir auka med

899 632 000

frå kr. 318 360 000 til kr. 1 217 992 000

4723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsinntekter, blir auka med

21 600 000

frå kr. 11 618 000 til kr. 33 218 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter, blir auka med

618 000

frå kr. 90 456 000 til kr. 91 074 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffingar og vedlikehald

01

Driftsinntekter, blir auka med

121 552 000

frå kr. 52 467 000 til kr. 174 019 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, inntekter, blir auka med

46 659 000

frå kr. 54 792 til kr. 101 451 000

48

Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, inntekter, blir auka med

179 462 000

frå kr. 71 536 000 til kr. 250 998 000

4791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsinntekter, blir redusert med

45 000 000

frå kr. 863 284 000 til kr. 818 284 000

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2018 kan gjere tingingar ut over dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye tingingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme (kroner)

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsutgifter

1 722 000 000

Til forsida av dokumentet