Prop. 174 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Forslag til en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet ble presentert av Europakommisjonen 13. mai 2018 ved dokument COM(2018) 476 final. Forordningen er ennå ikke formelt vedtatt i EU. Proposisjonen baseres på det siste offisielle utkastet til forordning, som er den versjonen Rådet og Parlamentet oppnådde enighet om i desember 2020. Det forventes imidlertid ingen endringer av betydning i utkastet før det blir vedtatt.

Forordningen regulerer Det europeiske forsvarsfondet (European Defence Fund, EDF) som vil vare fra 2021 til 2027. EDF er et nytt tiltak og første gang EU gjennomfører et program innenfor forsvarsrettet forskning og teknologiutvikling. Programmet skal bidra til europeisk flernasjonalt samarbeid om forsvarskapabiliteter, og omfatter hele TRL-skalaen.1

I forkant av etableringen av EDF ble det gjennomført forberedende programmer innenfor både forskning og teknologiutvikling, hhv. EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning (Preparatory Action on Defence Research, PADR) og Det europeiske forsvarsindustrielle utviklingsprogrammet (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP). Norge, som eneste ikke-medlem av EU, har gjennom EØS-avtalen fått mulighet til å delta i PADR, og dette har gitt oss verdifull innsikt i utviklingen av europeisk forskningssamarbeid.

EØS-avtalens regler om programsamarbeid vil utgjøre det rettslige grunnlag for norsk deltakelse i EDF.

Ettersom norsk deltakelse i programmet innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnlovens § 26 andre ledd. EØS-komiteens beslutning innebærer at EDF-forordningen innlemmes i EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. For at Norge skal kunne delta fra oppstart, legges det opp til å innhente Stortingets samtykke før forordningen er endelig vedtatt av EU og før det er truffet beslutning i EØS-komiteen. Forordningen er ventet vedtatt i april 2021. Beslutningen i EØS-komiteen er ventet i juni/juli 2021. Dersom det mot formodning blir vesentlige endringer i forordningen eller EØS-komitébeslutningen, vil saken bli fremlagt Stortinget på nytt.

Utkast til EØS-komiteens beslutning i uoffisiell norsk oversettelse samt utkast til EDF-forordning i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Fotnoter

1.

TRL står for technology readiness level, som beskriver ulike trinn i utviklingen av en teknologi, fra forskning til utvikling og produksjon.