Prop. 174 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

De budsjettmessige konsekvensene for 2021 for Norges deltakelse i EDF ble fremlagt i Innst. 2 S (2020–2021), vedtatt av Stortinget 3. desember 2020. Gjennom romertallsvedtak XXIV i Innst. 87 S (2020–2021) til Prop. 14 S (2020–2021), ny langtidsplan for forsvarssektoren, vedtok Stortinget at Norge skal delta i EDF fra oppstarten i 2021. EØS/EFTA-statenes finansielle bidrag til EDF bestemmes i henhold til EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a. Norges andel av totalbudsjettet vil i tråd med vanlig praksis for EU-programmer tilsvare Norges BNP-andel, for tiden 2,51 pst. De samlede kontingentutgiftene ved Norges deltakelse i EDF for perioden 2021–2027 er anslått til 1,956 milliarder 2021-kroner.

Utbetalingsprofil for Norges deltakelse i EDF er ikke endelig fastsatt. Erfaringer fra tidligere rammeprogrammer viser at utbetaling av kontingenten fordeler seg ujevnt men stigende, og strekker seg ut over den gitte programperioden. Dette skyldes blant annet at prosjekter som settes i gang mot slutten av perioden, vil fortsette etter at programperioden formelt er avsluttet. Det vil i tillegg være usikkerhet knyttet til en eventuell endring av proporsjonalitetsfaktoren over tid og svingninger i valutakurs. Forsvarsdepartementet har lagt utbetalingsprofilen til et annet sammenlignbart EU-program, det 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, til grunn for en mest mulig realistisk budsjettering. Totalt vil utgiftene for norsk EDF-deltakelse omfatte programkontingent samt utgifter knyttet til nasjonale støtteaktiviteter og samfinansiering av utviklingsaktiviteter. De nasjonale støtteaktivitetene skal bidra til at Norge får størst mulig utbytte fra programmet. Her vil vi se på mulighetene for synergier med nasjonale støtteaktiviteter for andre EU-programmer der Norge deltar, for eksempel Horisont Europa.

Utgiftene som følger av Norges deltakelse i 2021 dekkes innenfor Forsvarsdepartementets gjeldende budsjettrammer. Regjeringen kommer tilbake til de årlige utgiftene fra 2022 i de årlige fremleggelsene av Prop. 1 S.

Gjennomføringen av forordningen medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.