Prop. 174 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet

Til innholdsfortegnelse

7 Konklusjon og tilråding

EU har gjennom de siste par tiår tatt en stadig større rolle på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området. Med EDF heves disse ambisjonene ytterligere, spesielt på det forsvarsindustrielle området. Målet er å videreutvikle og konsolidere det forsvarsindustrielle samarbeidet i Europa, inkludert gjennom å stille betydelige finansieringsmidler til disposisjon for forsknings- og teknologiutviklingsprosjekter.

Norsk EDF-deltakelse er i tråd med politiske mål om europeisk samarbeid på forsvarsområdet. Videre er deltakelsen viktig for norsk forsvarsindustri gjennom å bidra til å bedre tilgangen til det europeiske forsvarsmarkedet. Norske FoU-aktører, både i og utenfor forsvarssektoren, får nye muligheter til å delta i flernasjonalt samarbeid, og tilgang til kunnskap med en verdi som antas å overstige kontingenten som Norge betaler inn.

Gjennom EØS-avtalen har Norge adgang til å delta i EUs programmer under svært gode betingelser. EØS-avtalen gir norske aktører full adgang til å delta i programaktiviteter. Gjennom deltakelse i komiteer og ekspertgrupper har Norge svært gode muligheter til å påvirke innholdet i programmet og posisjonere norske aktører.

Videre bygger EDF-deltakelse opp under det sikkerhetspolitiske samarbeidet med EU, og er nok en byggestein i Norges forhold til Europa. EDF-deltakelse gir ytterligere en plattform for samarbeid med nære allierte i Europa, både innenfor forskning, utvikling av materiell samt sikkerhetspolitisk og militær-operativt samarbeid. Sett med norske øyne legges det også vekt på at EDF er et virkemiddel for å styrke den europeiske søylen i NATO, og er således også viktig i et byrdefordelingsperspektiv.

Forsvarsdepartementet tilrår at Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.