Prop. 174 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om innholdet i forordningen

Forordningens del 1, artikkel 1 til og med artikkel 20 omhandler felles bestemmelser for forskning og utvikling. Artikkel 1 angir rammen for forordningen og slår fast at Det europeiske forsvarsfondet (EDF) er etablert for perioden 2021–2027. Artikkel 2 og 3 angir henholdsvis definisjoner og målsettinger for EDF.

Artikkel 4 omhandler budsjettet for EDF i perioden 2021–2027 på totalt 7 953 000 000 euro i løpende priser samt fordeling av dette for henholdsvis utvikling og forskning. 2 651 000 000 euro er satt av til forskning, 5 302 000 000 euro er satt av til utvikling. Løpende priser vil si verditall målt i priser som gjelder for den samme periode som transaksjonene registreres.

Artikkel 5 angir bestemmelsene for deltakelse av EFTA-stater som er del av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Betingelsene for EØS/EFTA-statenes deltakelse skal være i overensstemmelse med bestemmelsene i EØS-avtalen.

Artikkel 6 omhandler støtte til banebrytende teknologier (disruptive technologies) innenfor forsvarsanskaffelser. Artikkel 7 fremholder at EDF-aktiviteter skal utføres i samsvar med relevant nasjonal rett, folkerett og EU-rett. Videre skal de respektive etiske regler overholdes. Prosjekter som ikke er etisk forsvarlige skal avvises. Artikkel 8 angir at EDF skal forvaltes og driftes i samsvar med EUs finansielle regler.

Artikkel 9 omhandler hvem som er berettiget til støtte under EDF og angir de stedlige begrensninger for virksomhetene – både for mottakere og deres underleverandører. Artikkel 10 angir rammen for hvilke aktiviteter som kan støttes under EDF med hovedfokus på utvikling og oppgradering av produkter og teknologi til bruk i forsvaret. Artikkel 11 og 12 angir at prosedyren for anskaffelsen skal være i samsvar med EUs finansielle regler. Videre følger en beskrivelse av de tildelingskriterier som skal benyttes.

Artikkel 13 omhandler finansieringsgrad ved prosjekter under EDF. Artikkel 14 omhandler regler knyttet til finansiell soliditet for søkere til EDF. Artikkel 15 angir regler for beregning av indirekte kostnader ved prosjekter. Artikkel 16 omhandler EDF sin mulighet for innvilgelse av engangsutbetaling og finansiell støtte uavhengig av kostnader. Artikkel 17 inneholder bestemmelser om før-kommersielle anskaffelser, det vi si anskaffelser hvor det som etterspørres ikke finnes i markedet. Artikkel 18 omhandler håndtering av finansiell risiko og anvendelsen av EUs garantifond. Artikkel 19 omhandler kvalifikasjonsbetingelser ved anskaffelser og premiering.

Forordningens del 2, artikkel 20 inneholder særlige bestemmelser for forskningsaktiviteter. Artikkel 20 omhandler eierskap til forskningsresultater for prosjekter under EDF.

Del 3, artikkel 21 til og med artikkel 23 gjelder særlig utviklingsaktiviteter. Artikkel 21 angir tilleggskriterier for utviklingsaktiviteter og supplerer de krav som fremkommer i artikkel 10(3) Artikkel 22 omhandler ytterlige krav til tildelingskriterier enn de som fremkommer av artikkel 12 og gjelder for utviklingsaktiviteter. Artikkel 23 gjelder eierskap til resultater ved utviklingsaktiviteter. Som hovedregel skal ikke EU ha eierrettigheter selv om aktiviteten er finansiert gjennom EDF-midler. Dette gjelder også immaterielle rettigheter.

Del 4, artikkel 24 til og med artikkel 32 gjelder styring, overvåking, evaluering og kontroll av programmer under EDF. Artikkel 24 angir at det hvert år skal etableres et arbeidsprogram som beskriver både innholdet og de økonomiske rammene. Arbeidsprogrammene må sees i sammenheng med artikkel 3 som angir målsettinger for EDF. Artikkel 25 fastsetter at dersom prosjektleder er utpekt så skal Europakommisjonen konsultere denne når det gjelder fremdrift i prosjekter i forkant av at prosjektene mottar utbetalinger fra EDF. Artikkel 26 omtaler muligheten for, og fremgangsmåten, ved bruk av uavhengige eksperter til støtte for Europakommisjonens arbeid. Artikkel 27 fastsetter bestemmelser for hvordan gradert informasjon skal håndteres og at dette skal være i samsvar med fastsatte EU-regler. Artikkel 28 omhandler bestemmelser og overvåking av EDF sin måloppnåelse og progresjon samt regler om rapportering. Artikkel 29 omtaler evaluering av EDF. Så snart tilstrekkelig informasjonsgrunnlag foreligger, men senest innen fire år etter gjennomføring, skal det gjennomføres en foreløpig evaluering. Endelig evaluering skal gjennomføres etter EDF er ferdig, senest 31. desember 2031. Artikkel 30 omhandler revisjon av brukte EDF-midler som utføres av andre enn EU-enheter og hvilke regler som da skal benyttes for revisjon. Revisjonsretten i EU skal kontrollere alle inntekter og utgifter i EU i samsvar med TFEU. Artikkel 31 omhandler tredjelands deltakelse i EDF og mulighetene Revisjonsretten og Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) har for innsyn og kontroll. Artikkel 32 omhandler en mottaker av EDF-midler sin plikt til å synliggjøre og offentliggjøre midlenes opphav. Videre angis at muligheten for å publisere forskningsresultater skal reguleres gjennom avtale.

Del 5, artikkel 33 til og med artikkel 37 inneholder bestemmelser om gjennomføring, delegering, overgangsbestemmelser samt sluttbestemmelser. Artikkel 33 angir at Europakommisjonen har rett til å delegere oppgaver knyttet til overvåking, måloppnåelse og rapportering etter artikkel 31. Artikkel 34 fastsetter at en komité etter EU forordning (EU) No 182/2011 skal støtte Europakommisjonens arbeid. Både Det europeiske forsvarsbyrået og EUs utenrikstjeneste (EEAS) skal inviteres som observatører og kunne tilby sin ekspertise. Artikkel 35 fastsetter at EU forordning 2018/1092 om Det europeiske forsvarsindustrielle utviklingsprogrammet (EDIDP) opphører 1. januar 2021. Artikkel 36 omhandler overgangsregler og fastsetter at pågående prosjekter under EDIDP og PADR skal løpe til de er ferdigstilt og ikke skal påvirkes av gjennomføringen av EDF. Artikkel 37 fastsetter at forordningen trer i kraft 1. januar 2021.