Prop. 174 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. [..] av [..] om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og ut fra følgende betraktninger:

  • 1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og rådsforordning […] av […] om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet1.

  • 2) Vilkårene for deltakelsen til EFTA-statene og deres institusjoner, foretak, organisasjoner og statsborgere i Den europeiske unions programmer er fastsatt i EØS-avtalen, særlig i artikkel 81.

  • 3) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2021 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1 nr. 5 tilføyes følgende:

«– 32020 R xxxx: Europaparlaments- og rådsforordning […] av […] om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet (EUT L […]).
Island og Liechtenstein skal være unntatt fra å delta i og bidra finansielt til dette programmet.»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt.2

Den får anvendelse fra 1. januar 2021.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel […]

For EØS-komiteen

EØS-komiteens

Formann

sekretærer

[…]

[…]

Erklæring fra EFTA-statene i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. […] om endring av EØS-avtalens protokoll 31 for å utvide samarbeidet mellom avtalepartene til å omfatte EFTA-statenes deltakelse i Det europeiske forsvarsfondet [skal vedtas sammen med beslutningen og kunngjøres i EUT]

Denne beslutning utvider samarbeidet mellom avtalepartene til å omfatte EFTA-statenes deltakelse i Det europeiske forsvarsfondet. EFTA-statene anser at forsvarssaker faller utenfor EØS-avtalens virkeområde, og at denne beslutning ikke utvider EØS-avtalens virkeområde til å omfatte forsvarssaker, utover EFTA-statenes deltakelse i Det europeiske forsvarsfondet. EFTA-statene understreker også at Island og Liechtenstein ikke skal delta i, og ikke skal bidra finansielt til, Det europeiske forsvarsfondet.

Fotnoter

1.

EUT L […] (COM(2018) 476).

2.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]