Prop. 174 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet

Til innholdsfortegnelse

5 Beslutningen i EØS-komiteen

Utkastet til beslutning i EØS-komiteen om EØS/ EFTA-statenes deltakelse i EDF består av en innledning og tre artikler. I innledningen blir det vist til artikkel 86 og 98 i EØS-avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen å endre vedleggene til avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen.

Artikkel 1 slår fast at EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1 nr. 5 får en tilføyelse om at samarbeidet blir utvidet til også å omfatte Europaparlaments- og rådsforordning (EU) om etableringen av Det europeiske forsvarsfondet. Videre følger det av bestemmelsen at Island og Liechtenstein er unntatt deltakelse i programmet og unntatt økonomiske bidrag til programmet.

Artikkel 2 fastslår at beslutningen trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt, og at beslutningen skal gjelde fra 1. januar 2021.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.