Prop. 175 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Forslag til en forordning om opprettelse av og regler om deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027), ble presentert av Europakommisjonen 7. juni 2018 ved dokument COM(2018) 435 final. Forordningen er ennå ikke formelt vedtatt i EU, og proposisjonen baseres på det siste offisielle utkastet til forordning, som er den versjonen Rådet og Europaparlamentet oppnådde enighet om 18. desember 2020. Det forventes imidlertid ingen endringer av betydning i utkastet før det blir vedtatt.

Forordningen regulerer EUs rammeprogram for forskning og innovasjon som vil vare fra 2021 til 2027. Horisont Europa avløser EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Norge har deltatt i EUs rammeprogrammer for forskning og teknologisk utvikling siden 1980-tallet, og har siden 1994 vært assosiert til programmet på grunnlag av EØS-avtalen. Horisont Europa vil være det største programsamarbeidet Norge deltar i under EØS-avtalen.

Siden gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning vil ha flerårige budsjettmessige konsekvenser, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd. For at Norge skal kunne delta i programmet fra oppstarten, legges det opp til å innhente Stortingets samtykke før forordningen er endelig vedtatt i EU og før beslutningen i EØS-komiteen er fattet. Forordningen ventes tentativt vedtatt av EU i april eller mai 2021. EØS-komiteens beslutning er ventet i juni/juli 2021. Det ventes ingen vesentlige endringer i utkastet til forordning eller EØS-komitébeslutning. Dersom det likevel skulle bli vesentlige endringer, vil saken bli fremlagt for Stortinget på nytt.

Utkast til EØS-komitébeslutning i uoffisiell norsk oversettelse, samt utkast til forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa av desember 2020 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.