Prop. 175 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

I

Regjeringen foreslår at det bevilges 2,6 mrd. kroner over kap. 288 post 73 statsbudsjettet i 2021 til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, herav 969,1 mill. kroner til Horisont Europa. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett med oppdatert anslag basert på endringer i valutakurs og proporsjonalitetsfaktor.

I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget under følgende kapittel:

Kap.

Post

Formål

Kroner

288

Internasjonale samarbeidstiltak

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

2 621 665 000

mot tidligere foreslått kr 2 529 593 000

II

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027).