Prop. 175 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. […] av […] om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og rådsforordning […] av […] om opprettelse av Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon, med regler for deltakelse og formidling1.

 • 2) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og rådsforordning […] av […] om Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (omarbeiding)2.

 • 3) Vilkårene for deltakelsen til EFTA-statene og deres institusjoner, foretak, organisasjoner og statsborgere i Den europeiske unions programmer er fastsatt i EØS-avtalen, særlig i artikkel 81.

 • 4) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2021 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1 gjøres følgende endringer:

 • 1. I nr. 5 tilføyes følgende:

  • «– 32020 R xxxx: Europaparlaments- og rådsforordning […] av […] om opprettelse av Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon, med regler for deltakelse og formidling (EUT L…).

   Liechtenstein skal være unntatt fra å delta i og bidra finansielt til dette programmet.»

 • 2. I nr. 11 bokstav a) skal ordet ‘fellesskapsrettsakt’ erstattes med ordet ‘fellesskapsrettsakter’, og nytt strekpunkt skal lyde:

  • «– 32020 R xxxx: Europaparlaments- og rådsforordning […] av […] om Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (omarbeiding) (EUT L…).»

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt3.

Den får anvendelse fra 1. januar 2021.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel […]

For EØS-komiteen

Formann

[…]

EØS-komiteens

sekretærer

[…]

Fotnoter

1.

EUT L […] (COM(2018) 435 final, endret ved COM(2020) 459 final).

2.

EUT L […] (COM(2019) 331 final).

3.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsrettslige krav angitt.]