Prop. 175 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

5 Beslutningen i EØS-komiteen

Utkastet til beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av Horisont Europa i EØS-avtalen består av en innledning og tre artikler. I innledningen blir det vist til at det anses som formålstjenlig å utvide samarbeidet mellom partene til også å omfatte Horisont Europa samt til at betingelsene for EØS/EFTA-statenes deltakelse i programmet er nedfelt i EØS-avtalen og da særlig avtalens artikkel 81.

Artikkel 1 slår fast at protokoll 31 artikkel 1 nr. 5 får en tilføyelse om at samarbeidet blir utvidet til også å omfatte europaparlaments- og rådsforordning (EU) om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa, og at Liechtenstein skal være unntatt fra å delta i og bidra finansielt til programmet. Videre slår artikkelen fast at protokoll 31 artikkel 1 nr. 5 får en tilføyelse om at samarbeidet blir utvidet til å omfatte den reviderte europaparlaments- og rådsforordningen om Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi.

Artikkel 2 fastslår at beslutningen trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt, og at beslutningen skal få anvendelse fra 1. januar 2021.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og i EØS-tillegget til Den europeiske unionens tidende.