Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 3 L (2019–2020)

Endringer i passloven (passgebyr)

Til innholdsfortegnelse

2 Gjeldende rett og bakgrunnen for lovforslaget

I henhold til passloven § 3 fjerde ledd betales et gebyr på 450 kroner for utstedelse og fornyelse av pass. For pass til barn under 16 år betales 270 kroner. Gebyrsatsene ble sist endret ved lov 21. desember 2007 nr. 124 om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til personer over 16 år), jf. Ot.prp. nr. 9 (2007–2008).

Ved lov 21. juni 2017 nr. 93 ble passloven § 3 fjerde ledd vedtatt opphevet, og erstattet av en hjemmel i passloven § 12 første ledd bokstav c for forskriftsregler om fastsettelse og betaling av passgebyr. Forslag til forskriftsregler har vært på høring. Høringsnotatet anga ikke gebyrsatser, men prinsippene som legges til grunn for utformingen av nye forskriftsbestemmelser om pass- og ID-kortgebyrene. Ingen høringsinstanser hadde innvendinger mot de foreslåtte gebyrbestemmelsene.

Endringsloven av 2017 og nye forskriftsbestemmelser om fastsettelse og betaling av gebyr vil tre i kraft når nye pass og nasjonale ID-kort lanseres, etter planen i løpet av 2020. Det er imidlertid behov for å øke passgebyrene med virkning allerede fra 1. januar 2020, noe som innebærer at gjeldende lovregulerte gebyrsatser må endres.

Forslaget til lovendring er en oppfølging av budsjettprosessen. Høring anses åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen punkt 5.4 bokstav c.