Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 3 L (2019–2020)

Endringer i passloven (passgebyr)

Til innholdsfortegnelse

3 Departementets vurdering

Passgebyrene har stått uendret siden 2008. De siste årene har justering av passgebyrene vært utsatt i påvente av innføringen av nytt saksbehandlingssystem, nye pass og nasjonale ID-kort og nye forskriftsbestemmelser om blant annet gebyr. I 2019 er det imidlertid iverksatt en rekke praktiske og organisatoriske tiltak som har økt politiets utgifter til passutstedelse vesentlig. De iverksatte tiltakene er nødvendige for å styrke sikkerheten ved utstedelse av norske pass, og gjennomføres uavhengig av nytt saksbehandlingssystem. I 2020 vil politiets utgifter til passutstedelse øke ytterligere. Departementet anser det derfor nødvendig å justere de lovfestede passgebyrene fra 1. januar 2020.

I arbeidet med innføringen av nye systemer for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort er det utarbeidet en oppdatert modell for gebyrberegning i tråd med Finansdepartementets Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering (rundskriv R-112/15). Basert på de beregnede kostnadene til produksjon og distribusjon av pass i 2020 foreslår departementet at gebyret for pass til voksne økes fra 450 kroner til 570 kroner. Til sammenligning ville normal inflasjonsjustering til 2020-kroner ha tilsvart et passgebyr på 560 kroner. For pass til barn under 16 år foreslås et gebyr på 342 kroner, slik at ordningen med at gebyret for barnepass utgjør 60 prosent av gebyret for voksenpass videreføres.

Departementet planlegger ikke endringer i gebyrsatsene som omfattes av lovforslaget ved ikrafttredelsen av nye lov- og forskriftsregler.