Prop. 4 LS (2015–2016)

Endringar i sjøloven og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komitéen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga)

Til innhaldsliste

2 Bakgrunnen for proposisjonen

Den 15. mars 2012 sende Justis- og beredskapsdepartementet på høyring eit framlegg om ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, som endra ved protokoll 1. november 2002, og framlegg om gjennomføring i norsk rett av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar. Høyringsnotatet hadde òg framlegg om reglar til gjennomføring i norsk rett av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004. Høyringsfristen var 1. juni 2012.

Forordning (EU) nr. 1177/2010 tok til å gjelde 6. januar 2011, men slik at EU-statane først tok reglane i bruk frå 18. desember 2012.

Følgjande instansar fekk høyringsnotatet:

 • Departementa

 • Finanstilsynet

 • Forbrukarombodet

 • Forbrukarrådet

 • Kystverket

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Assuranceforeningen Skuld

 • De sjøkyndiges forbund

 • Den Norske Advokatforening

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon

 • Fiskebåtredernes Forbund

 • Fraktefartøyenes Rederiforening

 • Gard Services AS

 • Greenpeace Norge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Hurtigbåtenes rederiforbund

 • Intertanko

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Møretrygd

 • Nasjonalt støttegruppenettverk

 • Nordisk institutt for sjørett

 • Nordisk Skibsrederforening

 • Nordland Fylkes Fiskarlag

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk Petroleumsinstitutt

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Sjømannsforbund

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norske Maritime Leverandører

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Rederienes Landsforening

 • The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Departementet har motteke høyringsfråsegner med merknader til spørsmålet om gjennomføring av forordning 1177/2010 frå følgjande instansar:

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Forbrukarombodet

 • Forbrukarrådet

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Norges Rederiforbund

 • Rederienes Landsforening

 • The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Desse høyringsinstansane har ikkje hatt merknader til spørsmålet om gjennomføring av forordning 1177/2010:

 • Arbeidsdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utanriksdepartementet

 • Kystverket

 • Assuranseforeningen Skuld

 • De Sjøkyndiges Forbund

 • Gard AS

 • Landsorganisasjonen i Norge

2002 Aten-konvensjonen og forordning (EF) nr. 392/2009 vart gjennomførde i norsk rett ved lov 7. juni 2013 nr. 30 om endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009), som tok til å gjelde frå 1. januar 2014. Spørsmålet om å vidareføre dei ålmenne reglane om forseinking av passasjerar og reisegods i sjøloven kapittel 15 vart handsama i samband med Prop. 54 LS (2012–2013), og desse reglane vart vidareførte med vedtakinga av endringslova 7. juni 2013 nr. 30 om endringar i sjøloven.

Til forsida av dokumentet