Prop. 45 L (2017–2018)

Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.)

Til innholdsfortegnelse

9 Andre endringer i introduksjonsloven

9.1 Innledning

I dette kapittelet foreslår departementet andre endringer i introduksjonsloven, blant annet feilrettinger.

9.2 Departementets forslag

9.2.1 Feilretting i introduksjonsloven § 2

Departementet foreslår små endringer i § 2 som følge av feil ved tidligere endring. Ordet «eller» flyttes fra bokstav c til bokstav d og det settes komma i bokstav b.

9.2.2 Overskrifter i §§ 23 og 24

Departementet foreslår at introduksjonsloven §§ 23 og 24 gis overskrifter, for å skape bedre sammenheng med resten av loven. Overskriftene skal gjenspeile bestemmelsenes innhold. Det foreslås derfor at § 23 gis overskriften «Fylkesmannens tilsynsvirksomhet» og at § 24 gis overskriften «Kommunens plikt til å føre internkontroll».

Til dokumentets forside