Prop. 48 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved EØS-komiteen beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 ble vedlegg XIII (Transport) til EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89.

Forordningen inneholder regler om reservasjonssystemer som skal brukes av reisebyråer og andre selgere av flybilletter og tilhørende jernbanebilletter. Regelverket har som formål å sikre rettferdig konkurranse mellom de ulike reservasjonssystemene og de transportørene som benytter seg av systemet. I tillegg skal det bidra til at passasjerene får korrekt og fullstendig informasjon som grunnlag for sine valg.

Forordning (EØF) nr. 2299/89 har vært en del av EØS-avtalen helt siden den ble inngått. Både den gamle og den nye forordningen innebærer at ansvaret for håndhevingen ligger hos Europakommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Disse håndhever regelverket direkte overfor nasjonale foretak. Myndigheten til å ilegge økonomiske reaksjoner innebærer avståelse av suverenitet. Det legges likevel til grunn at bestemmelsene om økonomiske reaksjoner i den gamle og den nye forordningen er så like at det ikke ved forordning (EF) nr. 80/2009 i praksis avgis ytterligere myndighet til Europakommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Ettersom gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning i norsk rett krever lovendring, er Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd.

Beslutningen i EØS-komiteen og forordning (EF) nr. 80/2009 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.