Prop. 48 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

  • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 av 14. januar 2009 om atferdsregler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2299/891 skal innlemmes i EØS-avtalen.

  • 2) Forordning (EF) nr. 80/2009 opphever rådsforordning (EØF) nr. 2299/892 som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

  • 3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII skal teksten i nr. 63 (rådsforordning (EØF) nr. 2299/89) lyde:

«32009 R 0080: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 av 14. januar 2009 om atferdsregler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 (EUT L 35 av 4.2.2009, s. 47).
Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
  • a) Med hensyn til EFTA-statene skal ordene «Fellesskap» og «Kommisjonen» i artikkel 8 nr. 1 forstås som «EFTA-statene».

  • b) Artikkel 8 nr. 2 får ikke anvendelse med hensyn til EFTA-statene. EFTA-statene skal kontrollere om systemleverandører i tredjestater forskjellsbehandler luftfartsselskaper fra EFTA-statetene eller ikke gir dem likeverdig behandling.

  • c) Med hensyn til EFTA-statene skal ordene «i direktiv 95/46/EF, i nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til direktivet, og i bestemmelser i internasjonale avtaler der Fellesskapet er part» i artikkel 11 nr. 8 forstås som «i direktiv 95/46/EF og i nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til direktivet». Med hensyn til EFTA-statene skal ordene «bestemmelsene i nevnte direktiv, i nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til direktivet, og i bestemmelser i internasjonale avtaler der Fellesskapet er part» i artikkel 11 nr. 9 forstås som «bestemmelsene i nevnte direktiv og i nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til direktivet».

  • d) Med hensyn til EFTA-statene, i artikkel 13, 14, 15 og 16, skal ordet «Kommisjonen» forstås som «EFTAs overvåkningsorgan», «Den europeiske unions domstol» skal forstås som «EFTA-domstolen» og «traktatens artikkel 81 og 82» skal forstås som «EØS-avtalens artikkel 53 og 54».»

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 80/2009 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 12. desember 2015, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt3.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 11. desember 2015.

For EØS-komiteen

Oda Sletnes

Formann

Felleserklæring fra EFTA-statene i forbindelse med beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 som innlemmer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 om atferdsregler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 i EØS-avtalen

«Den opphevede rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 omhandler blant annet myndighet til å ilegge bøter innen et bestemt område av konkurranseretten. Innlemming av sistnevnte forordning berører ikke de institusjonelle løsningene med hensyn til framtidige rettsakter som overfører myndighet til å ilegge bøter utenfor området konkurranserett.»

Fotnoter

1.

EUT L 35 av 4.2.2009, s. 47.

2.

EFT L 220 av 29.7.1989, s. 1.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.