Prop. 48 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer

Til innholdsfortegnelse

8 Oppsummering og tilråding

Forordning (EF) nr. 80/2009 gjør at regelverket for omsetning av flybilletter og tilhørende togbilletter tilpasses utviklingen i bransjen. Det er positivt at den økte betydningen salg av billetter via flyselskapenes nettsider har fått, gjenspeiles i regelverket i form av færre detaljregler og mer forenkling. I den grad forordningen overhode har noen administrative og økonomiske konsekvenser for norske myndigheter, er det positivt at plikten til å bistå ESA faller bort. Etter en samlet vurdering innebærer ikke innlemmelsen av forordning (EF) nr. 80/2009 avståelse av ny suverenitet ut over den som allerede er avstått ved innlemmelsen av forordning (EØF) nr. 2299/89.

Samferdselsdepartementet tilrår at Norge godkjenner EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 80/2009 om felles regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.