Prop. 48 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer

Til innholdsfortegnelse

6 Gjennomføring i norsk rett

Forordning (EØF) nr. 2299/89 er i dag gjennomført i norsk rett ved lov 23. juni 2000 nr. 54 om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv. Denne loven ble vedtatt som en følge av at forordning (EØF) nr. 2299/89 ved forordning (EF) nr. 323/1999 ble endret fra å være et rent regelverk om distribusjon av flybilletter til også å være et regelverk om togbilletter som blir solgt sammen med flybilletter. Den opprinnelige versjonen av forordning var gjennomført i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart §§ 16-1 til 16-5, jf. Ot.prp. nr. 51 (1999–2000).

Fra den nasjonale gjennomføringsloven trådte i kraft i 2001 og frem til 2009, fantes det en utfyllende forskrift som fordelte det nasjonale forvaltningsansvaret for de enkelte bestemmelsene i forordningen mellom Samferdselsdepartementet og Konkurransetilsynet. Forskriften la blant annet ansvaret for å bistå Kommisjonen/ESA til Konkurransetilsynet.

Lov 23. juni 2000 nr. 54 om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv. har som eneste formål å gjennomføre forordning (EØF) nr. 2299/89, som erstattes av forordning (EF) nr. 80/2009.

Det vurderes som hensiktsmessig å vedta en helt ny gjennomføringslov, som erstatter loven fra 2000 fra den dagen den trer i kraft. Samferdselsdepartementet vil legge frem en Prop. L med forslag til ny gjennomføringslov.