Prop. 48 S (2015–2016)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Nasjonale myndigheters plikt til å bistå ESA når det føres kontroll med foretak, faller bort med den nye forordningen. Siden denne oppgaven har vært av meget beskjedent omfang i de årene forordning (EØF) nr. 2299/89 har vært i kraft, er endringen tilsvarende liten. Gjennomføringen har ingen budsjettmessig betydning.

Forenklingene i den nye forordningens materielle bestemmelser er ikke uvesentlige, men siden den gamle forordningens bestemmelser trolig har hatt beskjeden økonomisk og administrativ betydning for de berørte foretakene, er også denne endringen av liten betydning.