Prop. 5 L (2015–2016)

Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kulturdepartementet legger med dette frem forslag til lov om endringer i lov 15. mai nr. 21 om film og videogram.

Regjeringen ønsker å endre dagens ordning der avgift for formidling av film og videogram i næring går til Norsk kino- og filmfond. Regjeringen vurderer det som mer formålstjenlig at avgiften inntektsføres på statsbudsjettet.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å endre den aktuelle avgiftsbestemmelsen i film- og videogramlova.

Forslaget i lovproposisjonen er i samsvar med forslag til bevilgningsvedtak i Prop. 1 S (2015–2016) samt forslag om endringer i Meld. St. 30 (2014–2015) En framtidsrettet filmpolitikk.