Prop. 5 L (2015–2016)

Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift)

I

I lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram skal § 3 lyde:

§ 3 Avgift til staten

Den som driv framsyning av film og videogram i næring, skal betale ei avgift til staten på 2,5 % av bruttoomsetninga. Dei avgiftspliktige skal føre særskild rekneskap for slik framsyning.

Den som vil ha eit videogram registrert for omsetning i næring, skal betale ei avgift til staten per videogram. Stortinget fastset satsane.

Departementet fastset i forskrift nærmare retningsliner om avgiftsgrunnlag, utrekning og innkrevjing av avgifter, bruken av midlane og kan gjere unntak frå kravet om avgift.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2016.