Prop. 5 L (2015–2016)

Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift) i samsvar med et vedlagt forslag.