Prop. 5 L (2015–2016)

Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget vil være at avgiften ikke lenger skal dekke administrasjonsutgifter i Film & Kino. Administrasjon av midlene vil etter dette forslaget utføres av Norsk filminstitutt innenfor deres gjeldende budsjettrammer.