Prop. 5 L (2015–2016)

Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift)

Proposisjonen inneholder en lovteknisk oppfølging av forslag til bevilgningsvedtak i Prop. 1 S (2015–2016) samt forslag i Meld. St. 30 (2014–2015) En framtidsrettet filmpolitikk. I dag går avgiften for framvisning og omsetning av film og videogram i næring til Norsk kino- og filmfond. Forslaget innebærer at avgiften i stedet inntektsføres på statsbudsjettet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget