Prop. 51 L (2014-2015)

Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)

Til innholdsfortegnelse

10 Endring i annen lovgivning

Ny § 23 a i småbåtloven medfører ikke behov for endringer i andre lover. I forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker § 1 tas det inn en henvisning til § 23 a som hjemler forenklet forelegg dersom egnet flyteutstyr mangler. Det legges opp til å gjennomføre forskriftsendringene samtidig med ikrafttredelse av lovendringen.

Til dokumentets forside