Prop. 51 L (2014-2015)

Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)

Til innholdsfortegnelse

9 Sanksjoner

9.1 Gjeldende rett

Overtredelse av regelverket for fritidsbåter kan straffes med bøter, fengsel og/eller tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt. I medhold av forskrift 15. juni 2001 nr. 634 om forenklet forelegg for fritids- og småbåtsaker kan politiet utstede forenklet forelegg for overtredelse av småbåtloven.

Overtredelse av promillebestemmelsene straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, jf. småbåtloven § 37 for fritidsbåter under 15 meter, og sjøloven § 143 for fritidsbåter over 15 meter.

I 2010 ble det innført mulighet til å idømme tidsbegrenset tap av retten til å føre fritidsbåt ved grove overtredelser, jf. forskrift om tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt.

Blir en person som ikke har førerrett, ilagt straff for en overtredelse som ville ha ført til tap av retten til å føre fritidsbåt i medhold av småbåtloven § 28 a, skal det i dommen eller forelegget fastsettes en sperrefrist for å kunne gi personen førerrett, jf. småbåtloven § 28 c. Føring av båt i alkoholpåvirket tilstand (0,8 promille) regnes alltid som en grov overtredelse som medfører tap av førerrett eller sperrefrist, jf. forskrift 25. juni 2010 nr. 975 om tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt § 4 bokstav d.

9.2 Arbeidsgruppens forslag

Arbeidsgruppen mener at dagens sanksjoner er tilfredsstillende, men at det er behov for å heve bøtesatsene ved overtredelser. Siden forskrift for forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker ble fastsatt i 2001 har bøtesatsene stått uendret til tross for økt inntektsnivå i befolkningen. Skal bøtesatsene ha preventiv effekt bør de økes.

Arbeidsgruppen mener at dersom gjeldende promillegrense blir skjerpet, bør grensen for hva som er en grov overtredelse fortsatt gå ved 0,8 promille. Det vil si at lavpromille ikke i seg selv trenger å medføre tap av førerrett eller sperrefrist. Det vises her til at det ikke idømmes tap av førerrett for motorvogn ved lavpromille (inntil 0,5) etter vegtrafikkloven, jf. vegtrafikkloven § 33 annet ledd, jf. § 31 annet ledd bokstav a.

9.3 Høringsinstansenes syn

Når det gjelder økningen av bøtesatser skriver Riksadvokaten: «En slik økning vil være i tråd med økningen av bøtesatser for overtredelser på vegtrafikklovens område. Det vises bl.a. til arbeidsgruppens redegjørelse om at lønnsnivået i Norge har økt med 70 % siden gjeldende satser for forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker ble fastsatt i 2001.» Tilsvarende synspunkter tilkjennegis av Politidirektoratet.

Dersom det innføres en skjerpet promillegrense, støtter også Riksadvokaten arbeidsgruppens forslag om å forbeholde grove overtredelser av promillebestemmelsene til tilfeller over 0,8 promille hvor tap av førerrett eller sperrefrist for båtførere skal relateres til slike grove tilfeller. Riksadvokaten gjør oppmerksom på at minimums tapstid etter vegtrafikkloven i forskrift er fastsatt til seks måneder.

9.4 Departementets vurderinger

Departementet finner i likhet med arbeidsgruppen grunn til å vurdere nivået for bøtesatsene for forenklet forelegg for overtredelse av småbåtloven. Det vises også til tilsvarende synspunkter fra Riksadvokaten i høringen.

Brudd på ny § 23 a om påbudt bruk av flyteutstyr bør bøtelegges. Justis- og beredskapsdepartementet vil foreta nødvendige endringer i forskriften om forenklet forelegg for overtredelse av småbåtloven, slik at manglende bruk av flyteutstyr kan bøtelegges med hjemmel i forskiften. Det legges opp til at gjennomføringen av forskriftsendringene skjer samtidig med ikrafttredelse av lovendringen.

Til dokumentets forside