Prop. 51 L (2014-2015)

Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 Anmodningsvedtakene

Stortinget fattet henholdsvis 13. og 20. juni 2014 tre vedtak:

Vedtak nr. 475 og nr. 476, 13. juni 2014

Stortinget ber regjeringen fremme et forslag som påbyr bruk av flytevest i fritidsbåter der det er barn i båten.

Stortinget ber regjeringen fremme en sak med tiltak for å styrke sikkerheten i sjø/elv/vann, herunder sterkere tiltak mot promillekjøring og fart til sjøs. Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av 0,2 som promillegrense for fritidsbåter under 15 meter, samt egne obligatoriske kurs for skippere av raske båter.

Vedtak nr. 606, 20. juni 2014

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak i løpet av 2014 om bedret sikkerhet på sjøen, herunder en vurdering av påbud om bruk av flyteutstyr og hvordan dette kan gjennomføres.

2.2 Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt

Tidligere statsråd Trond Giske ba i 2011 Sjøfartsdirektoratet om å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra ulike interesseorganisasjoner og fagetater for å vurdere tiltak for å redusere antall ulykker med fritidsbåt. Arbeidsgruppens rapport ble overlevert i 2012. Arbeidsgruppen anbefalte at regjeringen skulle ta stilling til flere tiltak for å øke sikkerhet til sjøs, herunder om det skulle innføres påbud om bruk av flyteutstyr, endring av promillegrensen, styrking av krav til kompetanse for båtfører, fartsbegrensninger og økt kontroll.

I rapporten uttales at det viktigste tiltaket for å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåt er fortsatt satsning på holdningsskapende arbeid, samt bedre koordinering og fordeling av midler. Satsning på gode holdninger forebygger ulykker til sjøs.

Økt kunnskap om båtliv gjennom arbeid med gode holdninger, godt sjømannskap, innføring av obligatorisk båtførerprøve og informasjon til fisketurister er blant tiltakene som har bidratt sterkt til at antallet omkomne i fritidsbåtulykker har gått vesentlig ned siden 1980. Det fremgår i arbeidsgruppens rapport at ulykkene gjennom flere år har sunket betraktelig til tross for at fritidsbåtflåten har vokst kraftig. I samme periode har det pågått kampanjer og forskjellige ulykkesforebyggende tiltak initiert av både staten og private organisasjoner.

Til dokumentets forside