Prop. 51 L (2014-2015)

Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)

Til innholdsfortegnelse

12 Merknader til paragrafen

Til ny § 23 a

Første ledd slår fast at det er påbudt å bruke egnet flyteutstyr frem til man er 16 år. Hensikten med bestemmelsen er å sikre at gruppen under 16 år gis en særskilt beskyttelse om bord i fritidsfartøy. Det vises til at det gjelder en 16-årsgrense for å føre båter som kan oppnå høyere hastighet enn 10 knop og som har en motorytelse over 10 HK. Videre er det lov å øvelseskjøre med bil fra 16 års alderen, og man kan kjøre moped.

Begrepet båt er gjennomgående i loven, og denne terminologien anbefales at videreføres også i ny § 23 a. Definisjonen omfatter likevel alle fartøy og farkoster som oppfyller kravet om i fart. Kajakk/kano, vannscooter, oppblåsbare robåter og tråbåter er noen eksempler utover det man i dagligtale forbinder med båt som vil falle innunder bestemmelsens virkeområde. Vannsport og vannleker som ring/tube/romperister, vannski, wakeboard etc. anses som en del av båten, jf. bl.a. sjøveisreglene, og vil omfattes av påbudet om bruk av flyteutstyr. Hensynene bak regelen om å sikre barn og ungdom vil slå inn her.

Statistikken viser at de fleste dødsulykkene forekommer med åpne båter med lengde mindre enn åtte meter. Majoriteten av fritidsfartøy langs norskekysten er under denne lengden og har ofte lite eller ingen overbygning. Departementet har derfor kommet til at dette er en fornuftig lengdeanvisning knyttet til påbudet. Det har også vært et moment å harmonisere den nye bestemmelsen med andre regler for fritidsbåter. For båter over åtte meter er det eksempelvis krav til båtførerbevis, jf. forskrift 3. mars 2009 nr. 259 § 7. For båter med lengde mellom 15 og 24 meter er det krav til fritidsskippersertifikat (D5L).

Ordlyden utendørs relaterer seg til farepotensialet ved å ha på flyteutstyr i kahytt eller annet lukket område. Videre er hensynet til sikkerhet og komfort lagt til grunn i departementets avveining av hvor påbudet skal gjelde. Det kan oppstå farlige situasjoner ved kantring og vanninntrengning dersom flyteutstyr benyttes under dekk. Det er også lite praktisk med flyteutstyr dersom et barn sover eller for eksempel skal på toalettet. Det regnes som utendørs selv når kalesje er på. Det forventes at det utvises skjønn fra kontrollmyndigheten ifht. i hvilken utstrekning påbudet skal håndheves, da det finnes utallige båttyper og former for overbygg.

Det stilles krav til CE-merking av egnet flyteutstyr. Variasjoner innen forskjellige flyteutstyr, seilvester, redningsvester, sportsvester, padlevester eller andre former for flyteplagg er betydelig. De ulike typene vil ha forskjellig bruksområder og anvendes i ulike situasjoner. Hva som er egnet flyteutstyr er videre beskrevet i forskrift 8. mai 1995 nr. 409 om bruk av flyteutstyr om bord på fritidsfartøy og supplerer småbåtloven. I forskriften § 2 nr. 2 blir følgende eksempler på flyteutstyr listet opp: «Redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest og annet personlig utstyr til å holde en person flytende». Redningsflåte er ikke med under oppregningen, og kan derfor ikke regnes som egnet flyteutstyr, selv om den skulle ha plass til alle personer om bord. For krav til flyteutstyr vises for øvrig til forskriften § 6 og forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr § 40.

I fart innebærer at plikten til bruk av flyteutstyr ikke gjelder når båten ligger stille. Departementet mener at det ikke er formålstjenelig med et slikt påbud. Det vil være lite praktisk ved flere aktiviteter som soling og bading hvor det ikke er naturlig å ha på seg flyteutstyr. Fiske fra båt som ligger stille vil følgelig heller ikke være omfattet av påbudet. Det vil ikke være et krav til flyteutstyr der båten forflytter seg kun ved hjelp av strøm i vannet, bølger eller lignende. Heller ikke i tilfeller der båten gjør fart gjennom vannet, men står stille i forhold til land, på grunn av for eksempel strømforhold, vil det ikke være påbudt å bruke flyteutstyr.

Det må med andre ord være noe som gjør at båten forflytter seg for at påbudet skal gjelde. Dette vil typisk være en aktiv handling fra båtfører som gjør at båten får fremdrift. Enten settes motor i gir, seil heises eller man begynner å ro etc. Denne forståelsen gjør at også seilbrett og Stand Up Paddle (SUP) omfattes av påbudet, mens et bølgesurfebrett (uten seil) ikke vil ha det samme kravet til flyteutstyr.

Annet ledd fastslår at Kongen er delegert myndighet til å gi utfyllende bestemmelser i forskrift om unntak fra kravet. Departementet vurderer at det vil være hensiktsmessig å åpne for unntak for bruk der sikkerheten er ivaretatt på annet vis, for eksempel ved båtuleie på små innsjøer eller avgrensede områder, organisert idrett og konkurranser der flyteutstyr vanskeliggjør gjennomføringen eller er åpenbart unødvendig.

Overtredelse av bestemmelser i kapitel 3 kan straffes med bøter jf. § 28 og forenklet forelegg jf. § 42. Ny § 23 a vil derfor omfattes av sanksjonsbestemmelsene. Straffeansvaret gjelder for enhver som er 15 år eller eldre, jf. straffeloven § 46.

Barn under 15 år som bruker båten alene uten å ha på seg flyteutstyr kan ikke ilegges bøter da de er under den kriminelle lavalder.

Til dokumentets forside